2 Kings 9:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥ,וַיִּשְׁלַ֗חThen he sent outVerb
7392 [e]rō-ḵêḇרֹכֵ֣בon horsebackVerb
5483 [e]sūsסוּס֮.. .. ..Noun
8145 [e]šê-nîשֵׁנִי֒a secondNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אand that cameVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵהֶ֔םunto themPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֛אמֶרand saidVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaysVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
7965 [e]šā-lō-wm;שָׁל֑וֹםpeaceNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֧אמֶרAnd answeredVerb
3058 [e]yê-hūיֵה֛וּאJehuNoun
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
  lə-ḵāלְּךָ֥toPrep
7965 [e]ū-lə-šā-lō-wmוּלְשָׁל֖וֹםand have you to do with peaceNoun
5437 [e]sōḇסֹ֥בTurn youVerb
413 [e]’el-אֶֽל־behindPrep
310 [e]’a-ḥă-rāy.אַחֲרָֽי׃.. .. ..Adv
Hebrew Texts
מלכים ב 9:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֗ח רֹכֵ֣ב סוּס֮ שֵׁנִי֒ וַיָּבֹ֣א אֲלֵהֶ֔ם וַיֹּ֛אמֶר כֹּֽה־אָמַ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ שָׁלֹ֑ום וַיֹּ֧אמֶר יֵה֛וּא מַה־לְּךָ֥ וּלְשָׁלֹ֖ום סֹ֥ב אֶֽל־אַחֲרָֽי׃

מלכים ב 9:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה־אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה־לך ולשלום סב אל־אחרי׃

Links
2 Kings 9:192 Kings 9:19 Text Analysis2 Kings 9:19 Interlinear2 Kings 9:19 Multilingual2 Kings 9:19 TSK2 Kings 9:19 Cross References2 Kings 9:19 Bible Hub2 Kings 9:19 Biblia Paralela2 Kings 9:19 Chinese Bible2 Kings 9:19 French Bible2 Kings 9:19 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:18
Top of Page
Top of Page