2 Kings 9:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
348 [e]’î-ze-ḇelאִיזֶ֜בֶלJezebelNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֧וּshall eatVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîmהַכְּלָבִ֛יםthe dogsNoun
2506 [e]bə-ḥê-leqבְּחֵ֥לֶקin the territoryNoun
3157 [e]yiz-rə-‘elיִזְרְעֶ֖אלof JezreelNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand nonePrt
6912 [e]qō-ḇêr;קֹבֵ֑ר[there shall be] to buryVerb
6605 [e]way-yip̄-taḥוַיִּפְתַּ֥ח[her] And he openedVerb
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֖לֶתthe doorNoun
5127 [e]way-yā-nōs.וַיָּנֹֽס׃and fledVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 9:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־אִיזֶ֜בֶל יֹאכְל֧וּ הַכְּלָבִ֛ים בְּחֵ֥לֶק יִזְרְעֶ֖אל וְאֵ֣ין קֹבֵ֑ר וַיִּפְתַּ֥ח הַדֶּ֖לֶת וַיָּנֹֽס׃

מלכים ב 9:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס׃

Links
2 Kings 9:102 Kings 9:10 Text Analysis2 Kings 9:10 Interlinear2 Kings 9:10 Multilingual2 Kings 9:10 TSK2 Kings 9:10 Cross References2 Kings 9:10 Bible Hub2 Kings 9:10 Biblia Paralela2 Kings 9:10 Chinese Bible2 Kings 9:10 French Bible2 Kings 9:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:9
Top of Page
Top of Page