2 Kings 7:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֨קָםAnd aroseVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
3915 [e]lay-lāh,לַ֗יְלָהin the nightNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāw,עֲבָדָ֔יוhis servantsNoun
5046 [e]’ag-gî-ḏāh-אַגִּֽידָה־showVerb
4994 [e]נָּ֣אI will nowInj
  lā-ḵem,לָכֶ֔םto youPrep
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָ֥שׂוּhave doneVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
758 [e]’ă-rām;אֲרָ֑םthe SyriansNoun
3045 [e]yā-ḏə-‘ūיָדְע֞וּThey knowVerb
3588 [e]kî-כִּי־that [are]Conj
7457 [e]rə-‘ê-ḇîmרְעֵבִ֣יםhungryAdj
587 [e]’ă-naḥ-nū,אֲנַ֗חְנוּwePro
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֤וּtherefore are they gone outVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶה֙the campNoun
2247 [e]lə-hê-ḥā-ḇêhלְהֵחָבֵ֤הto hideVerb
  [ḇə-haś-śā-ḏeh[בְהַשָּׂדֶה -  
  ḵ]כ] -  
7704 [e](ḇaś-śā-ḏeh(בַשָּׂדֶה֙in the fieldNoun
  q)ק) -  
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
3318 [e]yê-ṣə-’ūיֵצְא֤וּthey come outVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙the cityNoun
8610 [e]wə-niṯ-pə-śêmוְנִתְפְּשֵׂ֣םand we shall catch themVerb
2416 [e]ḥay-yîm,חַיִּ֔יםaliveAdj
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and intoPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירthe cityNoun
935 [e]nā-ḇō.נָבֹֽא׃getVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֨קָם הַמֶּ֜לֶךְ לַ֗יְלָה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־עֲבָדָ֔יו אַגִּֽידָה־נָּ֣א לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָ֥שׂוּ לָ֖נוּ אֲרָ֑ם יָדְע֞וּ כִּי־רְעֵבִ֣ים אֲנַ֗חְנוּ וַיֵּצְא֤וּ מִן־הַֽמַּחֲנֶה֙ לְהֵחָבֵ֤ה [בְהַשָּׂדֶה כ] (בַשָּׂדֶה֙ ק) לֵאמֹ֔ר כִּֽי־יֵצְא֤וּ מִן־הָעִיר֙ וְנִתְפְּשֵׂ֣ם חַיִּ֔ים וְאֶל־הָעִ֖יר נָבֹֽא׃

מלכים ב 7:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם המלך לילה ויאמר אל־עבדיו אגידה־נא לכם את אשר־עשו לנו ארם ידעו כי־רעבים אנחנו ויצאו מן־המחנה להחבה [בהשדה כ] (בשדה ק) לאמר כי־יצאו מן־העיר ונתפשם חיים ואל־העיר נבא׃

Links
2 Kings 7:122 Kings 7:12 Text Analysis2 Kings 7:12 Interlinear2 Kings 7:12 Multilingual2 Kings 7:12 TSK2 Kings 7:12 Cross References2 Kings 7:12 Bible Hub2 Kings 7:12 Biblia Paralela2 Kings 7:12 Chinese Bible2 Kings 7:12 French Bible2 Kings 7:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:11
Top of Page
Top of Page