2 Kings 5:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
5283 [e]na-‘ă-mān,נַעֲמָ֔ןNaamanNoun
2974 [e]hō-w-’êlהוֹאֵ֖לBe contentVerb
3947 [e]qaḥקַ֣חtakeVerb
3603 [e]kik-kā-rā-yim;כִּכָּרָ֑יִםtwo talentsNoun
6555 [e]way-yip̄-rāṣ-וַיִּפְרָץ־And he urgedVerb
  bōw,בּ֗וֹinPrep
6887 [e]way-yā-ṣarוַיָּצַר֩and adversaryVerb
3603 [e]kik-kə-ra-yimכִּכְּרַ֨יִםtwo talentsNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֜סֶףof silverNoun
8147 [e]biš-nêבִּשְׁנֵ֣יin twoNoun
2754 [e]ḥă-ri-ṭîm,חֲרִטִ֗יםbagsNoun
8147 [e]ū-šə-têוּשְׁתֵּי֙and with twoNoun
2487 [e]ḥă-li-p̄ō-wṯחֲלִפ֣וֹתchangesNoun
899 [e]bə-ḡā-ḏîm,בְּגָדִ֔יםof clothesNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּן֙and laidVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יtwoNoun
5288 [e]nə-‘ā-rāw,נְעָרָ֔יוof his servantsNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֖וּand they boreVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw.לְפָנָֽיו׃[them] beforeNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר נַעֲמָ֔ן הֹואֵ֖ל קַ֣ח כִּכָּרָ֑יִם וַיִּפְרָץ־בֹּ֗ו וַיָּצַר֩ כִּכְּרַ֨יִם כֶּ֜סֶף בִּשְׁנֵ֣י חֲרִטִ֗ים וּשְׁתֵּי֙ חֲלִפֹ֣ות בְּגָדִ֔ים וַיִּתֵּן֙ אֶל־שְׁנֵ֣י נְעָרָ֔יו וַיִּשְׂא֖וּ לְפָנָֽיו׃

מלכים ב 5:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר נעמן הואל קח ככרים ויפרץ־בו ויצר ככרים כסף בשני חרטים ושתי חלפות בגדים ויתן אל־שני נעריו וישאו לפניו׃

Links
2 Kings 5:232 Kings 5:23 Text Analysis2 Kings 5:23 Interlinear2 Kings 5:23 Multilingual2 Kings 5:23 TSK2 Kings 5:23 Cross References2 Kings 5:23 Bible Hub2 Kings 5:23 Biblia Paralela2 Kings 5:23 Chinese Bible2 Kings 5:23 French Bible2 Kings 5:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:22
Top of Page
Top of Page