2 Kings 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
758 [e]wa-’ă-rāmוַאֲרָם֙And the SyriansNoun
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֣וּhad gone outVerb
1416 [e]ḡə-ḏū-ḏîm,גְדוּדִ֔יםby companiesNoun
7617 [e]way-yiš-būוַיִּשְׁבּ֛וּand had brought away captiveVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֥רֶץfrom the landNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
5291 [e]na-‘ă-rāhנַעֲרָ֣הa maidNoun
6996 [e]qə-ṭan-nāh;קְטַנָּ֑הlittleAdj
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֕יand she waitedVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖י.. .. ..Noun
802 [e]’ê-šeṯאֵ֥שֶׁתwifeNoun
5283 [e]na-‘ă-mān.נַעֲמָֽן׃of on NaamanNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲרָם֙ יָצְא֣וּ גְדוּדִ֔ים וַיִּשְׁבּ֛וּ מֵאֶ֥רֶץ יִשְׂרָאֵ֖ל נַעֲרָ֣ה קְטַנָּ֑ה וַתְּהִ֕י לִפְנֵ֖י אֵ֥שֶׁת נַעֲמָֽן׃

מלכים ב 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן׃

Links
2 Kings 5:22 Kings 5:2 Text Analysis2 Kings 5:2 Interlinear2 Kings 5:2 Multilingual2 Kings 5:2 TSK2 Kings 5:2 Cross References2 Kings 5:2 Bible Hub2 Kings 5:2 Biblia Paralela2 Kings 5:2 Chinese Bible2 Kings 5:2 French Bible2 Kings 5:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:1
Top of Page
Top of Page