2 Kings 5:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]way-yig-gə-šūוַיִּגְּשׁ֣וּAnd came nearVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָיו֮his servantsNoun
1696 [e]way-ḏab-bə-rūוַיְדַבְּר֣וּand spokeVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֒unto himPrep
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand saidVerb
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֙My fatherNoun
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֣רthingNoun
1419 [e]gā-ḏō-wl,גָּד֗וֹל[do some] you greatAdj
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֛יא[if] the prophetNoun
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רhad bidVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָuntoPrep
3808 [e]hă-lō-wהֲל֣וֹאwould you notAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śeh;תַעֲשֶׂ֑הdo have done [it]Verb
637 [e]wə-’ap̄וְאַ֛ףhow much ratherConj
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
559 [e]’ā-marאָמַ֥רhe saidVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָunto youPrep
7364 [e]rə-ḥaṣרְחַ֥ץWashVerb
2891 [e]ū-ṭə-hār.וּטְהָֽר׃and be cleanVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 5:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּגְּשׁ֣וּ עֲבָדָיו֮ וַיְדַבְּר֣וּ אֵלָיו֒ וַיֹּאמְר֗וּ אָבִי֙ דָּבָ֣ר גָּדֹ֗ול הַנָּבִ֛יא דִּבֶּ֥ר אֵלֶ֖יךָ הֲלֹ֣וא תַעֲשֶׂ֑ה וְאַ֛ף כִּֽי־אָמַ֥ר אֵלֶ֖יךָ רְחַ֥ץ וּטְהָֽר׃

מלכים ב 5:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי־אמר אליך רחץ וטהר׃

Links
2 Kings 5:132 Kings 5:13 Text Analysis2 Kings 5:13 Interlinear2 Kings 5:13 Multilingual2 Kings 5:13 TSK2 Kings 5:13 Cross References2 Kings 5:13 Bible Hub2 Kings 5:13 Biblia Paralela2 Kings 5:13 Chinese Bible2 Kings 5:13 French Bible2 Kings 5:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:12
Top of Page
Top of Page