2 Kings 3:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5892 [e]wə-he-‘ā-rîmוְהֶעָרִ֣יםAnd the citiesNoun
2040 [e]ya-hă-rō-sūיַהֲרֹ֡סוּthey beat downVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and on everyNoun
2513 [e]ḥel-qāhחֶלְקָ֣הpieceNoun
2896 [e]ṭō-w-ḇāhט֠וֹבָהgoodAdj
7993 [e]yaš-lî-ḵūיַשְׁלִ֨יכוּof land castVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־every manNoun
68 [e]’aḇ-nōwאַבְנ֜וֹhis stoneNoun
4390 [e]ū-mil-’ū-hā,וּמִלְא֗וּהָand filledVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
4599 [e]ma‘-yan-מַעְיַן־the wellsNoun
4325 [e]ma-yimמַ֤יִםof waterNoun
5640 [e]yis-tō-mūיִסְתֹּ֙מוּ֙and they stoppedVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
6086 [e]‘êṣ-עֵֽץ־the treesNoun
2896 [e]ṭō-wḇט֣וֹבgoodAdj
5307 [e]yap-pî-lū,יַפִּ֔ילוּfelledVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־onlyPrep
7604 [e]hiš-’îrהִשְׁאִ֧ירleftVerb
68 [e]’ă-ḇā-ne-hāאֲבָנֶ֛יהָthey the stonesNoun
  baq-qîrבַּקִּ֖ירinPrep
7025 [e]ḥă-rā-śeṯ;חֲרָ֑שֶׂתKir-harasethNoun
5437 [e]way-yā-sōb-būוַיָּסֹ֥בּוּand went aboutVerb
7051 [e]haq-qal-lā-‘îmהַקַּלָּעִ֖יםhowever the slingers [it]Noun
5221 [e]way-yak-kū-hā.וַיַּכּֽוּהָ׃and struckVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 3:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶעָרִ֣ים יַהֲרֹ֡סוּ וְכָל־חֶלְקָ֣ה טֹ֠ובָה יַשְׁלִ֨יכוּ אִישׁ־אַבְנֹ֜ו וּמִלְא֗וּהָ וְכָל־מַעְיַן־מַ֤יִם יִסְתֹּ֙מוּ֙ וְכָל־עֵֽץ־טֹ֣וב יַפִּ֔ילוּ עַד־הִשְׁאִ֧יר אֲבָנֶ֛יהָ בַּקִּ֖יר חֲרָ֑שֶׂת וַיָּסֹ֥בּוּ הַקַּלָּעִ֖ים וַיַּכּֽוּהָ׃

מלכים ב 3:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והערים יהרסו וכל־חלקה טובה ישליכו איש־אבנו ומלאוה וכל־מעין־מים יסתמו וכל־עץ־טוב יפילו עד־השאיר אבניה בקיר חרשת ויסבו הקלעים ויכוה׃

Links
2 Kings 3:252 Kings 3:25 Text Analysis2 Kings 3:25 Interlinear2 Kings 3:25 Multilingual2 Kings 3:25 TSK2 Kings 3:25 Cross References2 Kings 3:25 Bible Hub2 Kings 3:25 Biblia Paralela2 Kings 3:25 Chinese Bible2 Kings 3:25 French Bible2 Kings 3:25 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:24
Top of Page
Top of Page