2 Kings 25:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2320 [e]ū-ḇa-ḥō-ḏešוּבַחֹ֤דֶשׁand in the monthNoun
2549 [e]ha-ḥă-mî-šîהַֽחֲמִישִׁי֙fifthAdj
7651 [e]bə-šiḇ-‘āhבְּשִׁבְעָ֣הon the seventhNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏeš,לַחֹ֔דֶשׁ[day] of the monthNoun
1931 [e]hî,הִ֗יאthatPro
8141 [e]šə-naṯשְׁנַת֙yearNoun
8672 [e]tə-ša‘-תְּשַֽׁע־the nineNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֖לֶךְof KingNoun
5019 [e]nə-ḇu-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבֻכַדְנֶאצַּ֣רNebuchadnezzarNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
894 [e]bā-ḇel;בָּבֶ֑לof BabylonNoun
935 [e]בָּ֞אcameVerb
5018 [e]nə-ḇū-zar-’ă-ḏānנְבוּזַרְאֲדָ֧ןNebuzaradanNoun
7227 [e]raḇ-רַב־captainAdj
2876 [e]ṭab-bā-ḥîmטַבָּחִ֛יםof the guardNoun
5650 [e]‘e-ḇeḏעֶ֥בֶדa servantNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֖לof BabylonNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 25:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַחֹ֤דֶשׁ הַֽחֲמִישִׁי֙ בְּשִׁבְעָ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ הִ֗יא שְׁנַת֙ תְּשַֽׁע־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ נְבֻכַדְנֶאצַּ֣ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֑ל בָּ֞א נְבוּזַרְאֲדָ֧ן רַב־טַבָּחִ֛ים עֶ֥בֶד מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 25:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע־עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך־בבל בא נבוזראדן רב־טבחים עבד מלך־בבל ירושלם׃

Links
2 Kings 25:82 Kings 25:8 Text Analysis2 Kings 25:8 Interlinear2 Kings 25:8 Multilingual2 Kings 25:8 TSK2 Kings 25:8 Cross References2 Kings 25:8 Bible Hub2 Kings 25:8 Biblia Paralela2 Kings 25:8 Chinese Bible2 Kings 25:8 French Bible2 Kings 25:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 25:7
Top of Page
Top of Page