2 Kings 21:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןThereforeAdj
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִי֙beholdAdv
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֣יא[am] I bringingVerb
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֔ה[such] evilAdj
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh;וִֽיהוּדָ֑הJudahNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
3605 [e]kāl-כָּל־whoeverNoun
  [šō-mə-‘āw[שֹׁמְעָיו -  
  ḵ]כ] -  
8085 [e](šō-mə-‘āh,(שֹׁ֣מְעָ֔הּhearsVerb
  q)ק) -  
6750 [e]tiṣ-ṣal-nāhתִּצַּ֖לְנָהshall tingleVerb
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֥יbothNoun
241 [e]’ā-zə-nāw.אָזְנָֽיו׃his earsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הִנְנִי֙ מֵבִ֣יא רָעָ֔ה עַל־יְרוּשָׁלִַ֖ם וִֽיהוּדָ֑ה אֲשֶׁר֙ כָּל־ [שֹׁמְעָיו כ] (שֹׁ֣מְעָ֔הּ ק) תִּצַּ֖לְנָה שְׁתֵּ֥י אָזְנָֽיו׃

מלכים ב 21:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כה־אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה על־ירושלם ויהודה אשר כל־ [שמעיו כ] (שמעה ק) תצלנה שתי אזניו׃

Links
2 Kings 21:122 Kings 21:12 Text Analysis2 Kings 21:12 Interlinear2 Kings 21:12 Multilingual2 Kings 21:12 TSK2 Kings 21:12 Cross References2 Kings 21:12 Bible Hub2 Kings 21:12 Biblia Paralela2 Kings 21:12 Chinese Bible2 Kings 21:12 French Bible2 Kings 21:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:11
Top of Page
Top of Page