2 Kings 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-ma‘,וַיִּשְׁמַ֗עwhen he heardVerb
413 [e]’el-אֶל־ofPrep
8640 [e]tir-hā-qāhתִּרְהָ֤קָהTirhakahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶך־kingNoun
3568 [e]kūšכּוּשׁ֙of CushNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הBeholdPrt
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֖אhe has come outVerb
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֣םto fightVerb
854 [e]’it-tāḵ;אִתָּ֑ךְagainstPrep
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֙שָׁב֙and againVerb
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חhe sentVerb
4397 [e]mal-’ā-ḵîm,מַלְאָכִ֔יםmessengersNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֖הוּHezekiahNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֗ע אֶל־תִּרְהָ֤קָה מֶֽלֶך־כּוּשׁ֙ לֵאמֹ֔ר הִנֵּ֥ה יָצָ֖א לְהִלָּחֵ֣ם אִתָּ֑ךְ וַיָּ֙שָׁב֙ וַיִּשְׁלַ֣ח מַלְאָכִ֔ים אֶל־חִזְקִיָּ֖הוּ לֵאמֹֽר׃

מלכים ב 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע אל־תרהקה מלך־כוש לאמר הנה יצא להלחם אתך וישב וישלח מלאכים אל־חזקיהו לאמר׃

Links
2 Kings 19:92 Kings 19:9 Text Analysis2 Kings 19:9 Interlinear2 Kings 19:9 Multilingual2 Kings 19:9 TSK2 Kings 19:9 Cross References2 Kings 19:9 Bible Hub2 Kings 19:9 Biblia Paralela2 Kings 19:9 Chinese Bible2 Kings 19:9 French Bible2 Kings 19:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:8
Top of Page
Top of Page