2 Kings 16:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
227 [e]’āzאָ֣זThenAdv
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֣הcame upVerb
7526 [e]rə-ṣînרְצִ֣יןRezinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
758 [e]’ă-rāmאֲ֠רָםof SyriaNoun
6492 [e]ū-p̄e-qaḥוּפֶ֨קַחand PekahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־sonNoun
7425 [e]rə-mal-yā-hūרְמַלְיָ֧הוּof RemaliahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םto JerusalemNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh;לַמִּלְחָמָ֑הto [wage] warNoun
6696 [e]way-yā-ṣu-rūוַיָּצֻ֙רוּ֙and they besiegedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
271 [e]’ā-ḥāz,אָחָ֔זAhazNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֖וּdo couldVerb
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm.לְהִלָּחֵֽם׃not overcomeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 16:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָ֣ז יַעֲלֶ֣ה רְצִ֣ין מֶֽלֶךְ־אֲ֠רָם וּפֶ֨קַח בֶּן־רְמַלְיָ֧הוּ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֛ל יְרוּשָׁלִַ֖ם לַמִּלְחָמָ֑ה וַיָּצֻ֙רוּ֙ עַל־אָחָ֔ז וְלֹ֥א יָכְל֖וּ לְהִלָּחֵֽם׃

מלכים ב 16:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אז יעלה רצין מלך־ארם ופקח בן־רמליהו מלך־ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על־אחז ולא יכלו להלחם׃

Links
2 Kings 16:52 Kings 16:5 Text Analysis2 Kings 16:5 Interlinear2 Kings 16:5 Multilingual2 Kings 16:5 TSK2 Kings 16:5 Cross References2 Kings 16:5 Bible Hub2 Kings 16:5 Biblia Paralela2 Kings 16:5 Chinese Bible2 Kings 16:5 French Bible2 Kings 16:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 16:4
Top of Page
Top of Page