2 Kings 15:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]ה֣וּאThis [was]Pro
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֤רHe spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3058 [e]yê-hūיֵהוּא֙JehuNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יyour sonsNoun
7243 [e]rə-ḇî-‘îm,רְבִיעִ֔יםto the fourthAdj
3427 [e]yê-šə-ḇūיֵשְׁב֥וּshall sitVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
1961 [e]way-hî-וַֽיְהִי־And it came to passVerb
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃soAdj
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 15:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ה֣וּא דְבַר־יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר אֶל־יֵהוּא֙ לֵאמֹ֔ר בְּנֵ֣י רְבִיעִ֔ים יֵשְׁב֥וּ לְךָ֖ עַל־כִּסֵּ֣א יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיְהִי־כֵֽן׃ פ

מלכים ב 15:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוא דבר־יהוה אשר דבר אל־יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על־כסא ישראל ויהי־כן׃ פ

Links
2 Kings 15:122 Kings 15:12 Text Analysis2 Kings 15:12 Interlinear2 Kings 15:12 Multilingual2 Kings 15:12 TSK2 Kings 15:12 Cross References2 Kings 15:12 Bible Hub2 Kings 15:12 Biblia Paralela2 Kings 15:12 Chinese Bible2 Kings 15:12 French Bible2 Kings 15:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:11
Top of Page
Top of Page