2 Kings 14:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֥וּAnd they broughtVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]has-sū-sîm;הַסּוּסִ֑יםhorsesNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֧רand he was buriedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֛םat JerusalemNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāwאֲבֹתָ֖יוhis fathersNoun
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֥ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wiḏ.דָּוִֽד׃of DavidNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׂא֥וּ אֹתֹ֖ו עַל־הַסּוּסִ֑ים וַיִּקָּבֵ֧ר בִּירוּשָׁלִַ֛ם עִם־אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֥יר דָּוִֽד׃

מלכים ב 14:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישאו אתו על־הסוסים ויקבר בירושלם עם־אבתיו בעיר דוד׃

Links
2 Kings 14:202 Kings 14:20 Text Analysis2 Kings 14:20 Interlinear2 Kings 14:20 Multilingual2 Kings 14:20 TSK2 Kings 14:20 Cross References2 Kings 14:20 Bible Hub2 Kings 14:20 Biblia Paralela2 Kings 14:20 Chinese Bible2 Kings 14:20 French Bible2 Kings 14:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:19
Top of Page
Top of Page