2 Kings 12:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֧אand notAdv
2803 [e]yə-ḥaš-šə-ḇūיְחַשְּׁב֣וּdo Moreover they reckonedVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
582 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםnot with the menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhosePrt
5414 [e]yit-tə-nūיִתְּנ֤וּthey deliveredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֙סֶף֙the moneyNoun
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
3027 [e]yā-ḏām,יָדָ֔םhandNoun
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֖תto payVerb
6213 [e]lə-‘ō-śêלְעֹשֵׂ֣יto those who didVerb
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāh;הַמְּלָאכָ֑הon workmenNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
530 [e]ḇe-’ĕ-mu-nāhבֶאֱמֻנָ֖הfaithfullyNoun
1992 [e]hêmהֵ֥םtheyPro
6213 [e]‘ō-śîm.עֹשִֽׂים׃dealtVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 12:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֧א יְחַשְּׁב֣וּ אֶת־הָאֲנָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֨ר יִתְּנ֤וּ אֶת־הַכֶּ֙סֶף֙ עַל־יָדָ֔ם לָתֵ֖ת לְעֹשֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֑ה כִּ֥י בֶאֱמֻנָ֖ה הֵ֥ם עֹשִֽׂים׃

מלכים ב 12:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא יחשבו את־האנשים אשר יתנו את־הכסף על־ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים׃

Links
2 Kings 12:152 Kings 12:15 Text Analysis2 Kings 12:15 Interlinear2 Kings 12:15 Multilingual2 Kings 12:15 TSK2 Kings 12:15 Cross References2 Kings 12:15 Bible Hub2 Kings 12:15 Biblia Paralela2 Kings 12:15 Chinese Bible2 Kings 12:15 French Bible2 Kings 12:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:14
Top of Page
Top of Page