2 Kings 10:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3372 [e]way-yir-’ūוַיִּֽרְאוּ֙and afraidVerb
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֣דgreatlyAdj
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דgreatlyAdj
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּand saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֙BeholdPrt
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יtwoNoun
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm,הַמְּלָכִ֔יםkingsNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5975 [e]‘ā-mə-ḏūעָמְד֖וּdo stoodVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יוbeforeNoun
349 [e]wə-’êḵוְאֵ֖יךְhowAdv
5975 [e]na-‘ă-mōḏנַעֲמֹ֥דstandVerb
587 [e]’ă-nā-ḥə-nū.אֲנָֽחְנוּ׃then shall wePro
Hebrew Texts
מלכים ב 10:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽרְאוּ֙ מְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וַיֹּ֣אמְר֔וּ הִנֵּה֙ שְׁנֵ֣י הַמְּלָכִ֔ים לֹ֥א עָמְד֖וּ לְפָנָ֑יו וְאֵ֖יךְ נַעֲמֹ֥ד אֲנָֽחְנוּ׃

מלכים ב 10:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו׃

Links
2 Kings 10:42 Kings 10:4 Text Analysis2 Kings 10:4 Interlinear2 Kings 10:4 Multilingual2 Kings 10:4 TSK2 Kings 10:4 Cross References2 Kings 10:4 Bible Hub2 Kings 10:4 Biblia Paralela2 Kings 10:4 Chinese Bible2 Kings 10:4 French Bible2 Kings 10:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:3
Top of Page
Top of Page