2 Chronicles 35:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [wə-ḵā-w-nan-yā-hū[וְכָונַנְיָהוּ -  
  ḵ]כ] -  
3562 [e](wə-ḵā-nan-yā-hū(וְ֠כָֽנַנְיָהוּConaniahNoun
  q)ק) -  
8098 [e]ū-šə-ma‘-yā-hūוּשְׁמַֽעְיָ֨הוּand ShemaiahNoun
5417 [e]ū-nə-ṯan-’êlוּנְתַנְאֵ֜לand NethaneelNoun
251 [e]’e-ḥāw,אֶחָ֗יוhis brothersNoun
2811 [e]wa-ḥă-šaḇ-yā-hūוַחֲשַׁבְיָ֧הוּand HashabiahNoun
3273 [e]wî-‘î-’êlוִיעִיאֵ֛לJeielNoun
3107 [e]wə-yō-w-zā-ḇāḏוְיוֹזָבָ֖דand JozabadNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יchiefNoun
3881 [e]hal-wî-yim;הַלְוִיִּ֑םof the LevitesAdj
7311 [e]hê-rî-mūהֵרִ֨ימוּgaveVerb
3881 [e]lal-wî-yimלַלְוִיִּ֤םto the LevitesAdj
6453 [e]lap-pə-sā-ḥîmלַפְּסָחִים֙for the PassoverNoun
2568 [e]ḥă-mê-šeṯחֲמֵ֣שֶׁתfiveNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm,אֲלָפִ֔יםthousandNoun
1241 [e]ū-ḇā-qārוּבָקָ֖רand oxenNoun
2568 [e]ḥă-mêšחֲמֵ֥שׁ[small cattle] and fiveNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וְכָונַנְיָהוּ כ] (וְ֠כָֽנַנְיָהוּ ק) וּשְׁמַֽעְיָ֨הוּ וּנְתַנְאֵ֜ל אֶחָ֗יו וַחֲשַׁבְיָ֧הוּ וִיעִיאֵ֛ל וְיֹוזָבָ֖ד שָׂרֵ֣י הַלְוִיִּ֑ם הֵרִ֨ימוּ לַלְוִיִּ֤ם לַפְּסָחִים֙ חֲמֵ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וּבָקָ֖ר חֲמֵ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים ב 35:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[וכונניהו כ] (וכנניהו ק) ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים ובקר חמש מאות׃

Links
2 Chronicles 35:92 Chronicles 35:9 Text Analysis2 Chronicles 35:9 Interlinear2 Chronicles 35:9 Multilingual2 Chronicles 35:9 TSK2 Chronicles 35:9 Cross References2 Chronicles 35:9 Bible Hub2 Chronicles 35:9 Biblia Paralela2 Chronicles 35:9 Chinese Bible2 Chronicles 35:9 French Bible2 Chronicles 35:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:8
Top of Page
Top of Page