2 Chronicles 35:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]way-ya-‘ă-ḇî-ru-hūוַיַּֽעֲבִירֻ֨הוּtherefore tookVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָ֜יוHis servants himNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
4818 [e]ham-mer-kā-ḇāh,הַמֶּרְכָּבָ֗הthat chariotNoun
7392 [e]way-yar-kî-ḇu-hūוַֽיַּרְכִּיבֻהוּ֮and putVerb
5921 [e]‘alעַ֣לinPrep
7393 [e]re-ḵeḇרֶ֣כֶבchariot himNoun
4932 [e]ham-miš-nehהַמִּשְׁנֶה֮in the secondNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  lōwלוֹ֒toPrep
1980 [e]way-yō-w-lî-ḵu-hūוַיּוֹלִיכֻ֙הוּ֙and they brought himVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םto JerusalemNoun
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֕מָתand he diedVerb
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֖רand was buriedVerb
6913 [e]bə-qiḇ-rō-wṯבְּקִבְר֣וֹתin the tombsNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw;אֲבֹתָ֑יוof his fathersNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙JudahNoun
3389 [e]wî-rū-šā-lim,וִיר֣וּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
56 [e]miṯ-’ab-bə-lîmמִֽתְאַבְּלִ֖יםmournedVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
2977 [e]yō-šî-yā-hū.יֹאשִׁיָּֽהוּ׃JosiahNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּֽעֲבִירֻ֨הוּ עֲבָדָ֜יו מִן־הַמֶּרְכָּבָ֗ה וַֽיַּרְכִּיבֻהוּ֮ עַ֣ל רֶ֣כֶב הַמִּשְׁנֶה֮ אֲשֶׁר־לֹו֒ וַיֹּולִיכֻ֙הוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וַיָּ֕מָת וַיִּקָּבֵ֖ר בְּקִבְרֹ֣ות אֲבֹתָ֑יו וְכָל־יְהוּדָה֙ וִיר֣וּשָׁלִַ֔ם מִֽתְאַבְּלִ֖ים עַל־יֹאשִׁיָּֽהוּ׃ פ

דברי הימים ב 35:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעבירהו עבדיו מן־המרכבה וירכיבהו על רכב המשנה אשר־לו ויוליכהו ירושלם וימת ויקבר בקברות אבתיו וכל־יהודה וירושלם מתאבלים על־יאשיהו׃ פ

Links
2 Chronicles 35:242 Chronicles 35:24 Text Analysis2 Chronicles 35:24 Interlinear2 Chronicles 35:24 Multilingual2 Chronicles 35:24 TSK2 Chronicles 35:24 Cross References2 Chronicles 35:24 Bible Hub2 Chronicles 35:24 Biblia Paralela2 Chronicles 35:24 Chinese Bible2 Chronicles 35:24 French Bible2 Chronicles 35:24 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:23
Top of Page
Top of Page