2 Chronicles 35:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
5437 [e]hê-sêḇהֵסֵב֩do would not turnVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֨הוּNevertheless JosiahNoun
6440 [e]p̄ā-nāwפָנָ֜יוhis faceNoun
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֗נּוּfrom himPrep
3588 [e]כִּ֤יforConj
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm-לְהִלָּחֵֽם־that he might fightVerb
  bōwבּוֹ֙inPrep
2664 [e]hiṯ-ḥap-pêś,הִתְחַפֵּ֔שׂdisguised himselfVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
8085 [e]šā-ma‘שָׁמַ֛עdo and listenedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יthe wordsNoun
5224 [e]nə-ḵōwנְכ֖וֹof NechoNoun
6310 [e]mip-pîמִפִּ֣יfrom the mouthNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm;אֱלֹהִ֑יםof GodNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֕אand cameVerb
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֖םto fightVerb
1237 [e]bə-ḇiq-‘aṯבְּבִקְעַ֥תon the plainNoun
4023 [e]mə-ḡid-dōw.מְגִדּֽוֹ׃of MegiddoNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־הֵסֵב֩ יֹאשִׁיָּ֨הוּ פָנָ֜יו מִמֶּ֗נּוּ כִּ֤י לְהִלָּחֵֽם־בֹּו֙ הִתְחַפֵּ֔שׂ וְלֹ֥א שָׁמַ֛ע אֶל־דִּבְרֵ֥י נְכֹ֖ו מִפִּ֣י אֱלֹהִ֑ים וַיָּבֹ֕א לְהִלָּחֵ֖ם בְּבִקְעַ֥ת מְגִדֹּֽו׃

דברי הימים ב 35:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם־בו התחפש ולא שמע אל־דברי נכו מפי אלהים ויבא להלחם בבקעת מגדו׃

Links
2 Chronicles 35:222 Chronicles 35:22 Text Analysis2 Chronicles 35:22 Interlinear2 Chronicles 35:22 Multilingual2 Chronicles 35:22 TSK2 Chronicles 35:22 Cross References2 Chronicles 35:22 Bible Hub2 Chronicles 35:22 Biblia Paralela2 Chronicles 35:22 Chinese Bible2 Chronicles 35:22 French Bible2 Chronicles 35:22 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:21
Top of Page
Top of Page