2 Chronicles 34:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5422 [e]way-nat-têṣוַיְנַתֵּ֣ץwhen he had broken downVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4196 [e]ham-miz-bə-ḥō-wṯ,הַֽמִּזְבְּח֗וֹתthe altarsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
842 [e]hā-’ă-šê-rîmהָאֲשֵׁרִ֤יםthe grovesNoun
6456 [e]wə-hap-pə-si-lîmוְהַפְּסִלִים֙and the graven imagesNoun
3807 [e]kit-taṯכִּתַּ֣תhad beatenVerb
1854 [e]lə-hê-ḏaq,לְהֵדַ֔קinto powderVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
2553 [e]ha-ḥam-mā-nîmהַֽחַמָּנִ֥יםthe idolsNoun
1438 [e]gid-da‘גִּדַּ֖עcut downVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץthe landNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֖שָׁבand he returnedVerb
3389 [e]lî-rū-šā-lim.לִירוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְנַתֵּ֣ץ אֶת־הַֽמִּזְבְּחֹ֗ות וְאֶת־הָאֲשֵׁרִ֤ים וְהַפְּסִלִים֙ כִּתַּ֣ת לְהֵדַ֔ק וְכָל־הַֽחַמָּנִ֥ים גִּדַּ֖ע בְּכָל־אֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּ֖שָׁב לִירוּשָׁלִָֽם׃ ס

דברי הימים ב 34:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וינתץ את־המזבחות ואת־האשרים והפסלים כתת להדק וכל־החמנים גדע בכל־ארץ ישראל וישב לירושלם׃ ס

Links
2 Chronicles 34:72 Chronicles 34:7 Text Analysis2 Chronicles 34:7 Interlinear2 Chronicles 34:7 Multilingual2 Chronicles 34:7 TSK2 Chronicles 34:7 Cross References2 Chronicles 34:7 Bible Hub2 Chronicles 34:7 Biblia Paralela2 Chronicles 34:7 Chinese Bible2 Chronicles 34:7 French Bible2 Chronicles 34:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:6
Top of Page
Top of Page