2 Chronicles 33:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בso sleptVerb
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁה֙ManassehNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּand they buried himVerb
1004 [e]bê-ṯōw;בֵּית֑וֹin his own houseNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
526 [e]’ā-mō-wnאָמ֥וֹןAmonNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב מְנַשֶּׁה֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בֵּיתֹ֑ו וַיִּמְלֹ֛ךְ אָמֹ֥ון בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

דברי הימים ב 33:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב מנשה עם־אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Chronicles 33:202 Chronicles 33:20 Text Analysis2 Chronicles 33:20 Interlinear2 Chronicles 33:20 Multilingual2 Chronicles 33:20 TSK2 Chronicles 33:20 Cross References2 Chronicles 33:20 Bible Hub2 Chronicles 33:20 Biblia Paralela2 Chronicles 33:20 Chinese Bible2 Chronicles 33:20 French Bible2 Chronicles 33:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:19
Top of Page
Top of Page