2 Chronicles 30:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7819 [e]way-yiš-ḥă-ṭūוַיִּשְׁחֲט֣וּThen they killedVerb
6453 [e]hap-pe-saḥ,הַפֶּ֔סַחthe passoverNoun
702 [e]bə-’ar-bā-‘āhבְּאַרְבָּעָ֥הon the fourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenth [day]Noun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁof the monthNoun
8145 [e]haš-šê-nî;הַשֵּׁנִ֑יsecondNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִ֨יםand the priestsNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֤םand the LevitesAdj
3637 [e]niḵ-lə-mūנִכְלְמוּ֙were ashamedVerb
6942 [e]way-yiṯ-qad-də-šū,וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּand consecrated themselvesVerb
935 [e]way-yā-ḇî-’ūוַיָּבִ֥יאוּand brought inVerb
5930 [e]‘ō-lō-wṯעֹל֖וֹתthe burnt offeringsNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁחֲט֣וּ הַפֶּ֔סַח בְּאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר לַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֑י וְהַכֹּהֲנִ֨ים וְהַלְוִיִּ֤ם נִכְלְמוּ֙ וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּ וַיָּבִ֥יאוּ עֹלֹ֖ות בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 30:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה׃

Links
2 Chronicles 30:152 Chronicles 30:15 Text Analysis2 Chronicles 30:15 Interlinear2 Chronicles 30:15 Multilingual2 Chronicles 30:15 TSK2 Chronicles 30:15 Cross References2 Chronicles 30:15 Bible Hub2 Chronicles 30:15 Biblia Paralela2 Chronicles 30:15 Chinese Bible2 Chronicles 30:15 French Bible2 Chronicles 30:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:14
Top of Page
Top of Page