2 Chronicles 28:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֨בAnd sleptVerb
271 [e]’ā-ḥāzאָחָ֜זAhazNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֗יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֤הוּand they buried himVerb
5892 [e]ḇā-‘îrבָעִיר֙in the cityNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םin JerusalemNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
935 [e]hĕ-ḇî-’u-hū,הֱבִיאֻ֔הוּdo they broughtVerb
6913 [e]lə-qiḇ-rêלְקִבְרֵ֖יinto the sepulchersNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hūיְחִזְקִיָּ֥הֽוּHezekiahNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֨ב אָחָ֜ז עִם־אֲבֹתָ֗יו וַֽיִּקְבְּרֻ֤הוּ בָעִיר֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם כִּ֚י לֹ֣א הֱבִיאֻ֔הוּ לְקִבְרֵ֖י מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּמְלֹ֛ךְ יְחִזְקִיָּ֥הֽוּ בְנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

דברי הימים ב 28:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב אחז עם־אבתיו ויקברהו בעיר בירושלם כי לא הביאהו לקברי מלכי ישראל וימלך יחזקיהו בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Chronicles 28:272 Chronicles 28:27 Text Analysis2 Chronicles 28:27 Interlinear2 Chronicles 28:27 Multilingual2 Chronicles 28:27 TSK2 Chronicles 28:27 Cross References2 Chronicles 28:27 Bible Hub2 Chronicles 28:27 Biblia Paralela2 Chronicles 28:27 Chinese Bible2 Chronicles 28:27 French Bible2 Chronicles 28:27 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:26
Top of Page
Top of Page