2 Chronicles 25:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יBut the soldiersNoun
1416 [e]hag-gə-ḏūḏ,הַגְּד֗וּדof the armyNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
7725 [e]hê-šîḇהֵשִׁ֤יבsent backVerb
558 [e]’ă-maṣ-yā-hūאֲמַצְיָ֙הוּ֙AmaziahNoun
1980 [e]mil-le-ḵeṯמִלֶּ֤כֶתfrom goingVerb
5973 [e]‘im-mōwעִמּוֹ֙with himPrep
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh,לַמִּלְחָמָ֔הto battleNoun
6584 [e]way-yip̄-šə-ṭūוַֽיִּפְשְׁטוּ֙and fell onVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יthe citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
8111 [e]miš-šō-mə-rō-wnמִשֹּׁמְר֖וֹןfrom SamariaNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1032 [e]ḥō-w-rō-wn;חוֹר֑וֹןBeth-horonNoun
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּ֤וּand struckVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶם֙likePro
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm,אֲלָפִ֔יםthousand themNoun
962 [e]way-yā-ḇōz-zūוַיָּבֹ֖זּוּand tookVerb
961 [e]biz-zāhבִּזָּ֥הspoilNoun
7227 [e]rab-bāh.רַבָּֽה׃muchAdj
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י הַגְּד֗וּד אֲשֶׁ֨ר הֵשִׁ֤יב אֲמַצְיָ֙הוּ֙ מִלֶּ֤כֶת עִמֹּו֙ לַמִּלְחָמָ֔ה וַֽיִּפְשְׁטוּ֙ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה מִשֹּׁמְרֹ֖ון וְעַד־בֵּ֣ית חֹורֹ֑ון וַיַּכּ֤וּ מֵהֶם֙ שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וַיָּבֹ֖זּוּ בִּזָּ֥ה רַבָּֽה׃ ס

דברי הימים ב 25:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משמרון ועד־בית חורון ויכו מהם שלשת אלפים ויבזו בזה רבה׃ ס

Links
2 Chronicles 25:132 Chronicles 25:13 Text Analysis2 Chronicles 25:13 Interlinear2 Chronicles 25:13 Multilingual2 Chronicles 25:13 TSK2 Chronicles 25:13 Cross References2 Chronicles 25:13 Bible Hub2 Chronicles 25:13 Biblia Paralela2 Chronicles 25:13 Chinese Bible2 Chronicles 25:13 French Bible2 Chronicles 25:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:12
Top of Page
Top of Page