2 Chronicles 24:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]ū-ḇə-leḵ-tāmוּבְלֶכְתָּ֣םwhen they were departedVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֗נּוּfrom himPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5800 [e]‘ā-zə-ḇūעָזְב֣וּthey leftVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֮ - Acc
  [bə-ma-ḥă-lî-yîm[בְּמַחֲלִיִּים -  
  ḵ]כ] -  
4251 [e](bə-ma-ḥă-lū-yim(בְּמַחֲלוּיִ֣םdiseasesNoun
  q)ק)him 
7227 [e]rab-bîmרַבִּים֒in greatAdj
7194 [e]hiṯ-qaš-šə-rūהִתְקַשְּׁר֨וּconspiredVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֜יוagainstPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāw,עֲבָדָ֗יוhis own servants himNoun
1818 [e]biḏ-mêבִּדְמֵי֙for the bloodNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵי֙of the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֣עof JehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
2026 [e]way-ya-har-ḡu-hūוַיַּֽהַרְגֻ֥הוּand slewVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4296 [e]miṭ-ṭā-ṯōwמִטָּת֖וֹhis bedNoun
4191 [e]way-yā-mōṯ;וַיָּמֹ֑תand he diedVerb
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙and they buried himVerb
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֣ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידof David himNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnotAdv
6912 [e]qə-ḇā-ru-hūקְבָרֻ֖הוּdo but they buriedVerb
6913 [e]bə-qiḇ-rō-wṯבְּקִבְר֥וֹתin the sepulchersNoun
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm.הַמְּלָכִֽים׃of the kingsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְלֶכְתָּ֣ם מִמֶּ֗נּוּ כִּֽי־עָזְב֣וּ אֹתֹו֮ [בְּמַחֲלִיִּים כ] (בְּמַחֲלוּיִ֣ם ק) רַבִּים֒ הִתְקַשְּׁר֨וּ עָלָ֜יו עֲבָדָ֗יו בִּדְמֵי֙ בְּנֵי֙ יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵ֔ן וַיַּֽהַרְגֻ֥הוּ עַל־מִטָּתֹ֖ו וַיָּמֹ֑ת וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙ בְּעִ֣יר דָּוִ֔יד וְלֹ֥א קְבָרֻ֖הוּ בְּקִבְרֹ֥ות הַמְּלָכִֽים׃ ס

דברי הימים ב 24:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובלכתם ממנו כי־עזבו אתו [במחליים כ] (במחלוים ק) רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על־מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים׃ ס

Links
2 Chronicles 24:252 Chronicles 24:25 Text Analysis2 Chronicles 24:25 Interlinear2 Chronicles 24:25 Multilingual2 Chronicles 24:25 TSK2 Chronicles 24:25 Cross References2 Chronicles 24:25 Bible Hub2 Chronicles 24:25 Biblia Paralela2 Chronicles 24:25 Chinese Bible2 Chronicles 24:25 French Bible2 Chronicles 24:25 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:24
Top of Page
Top of Page