2 Chronicles 24:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַיִּקְבְּרֻ֥הוּAnd they buried himVerb
5892 [e]ḇə-‘îr-בְעִיר־in the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֖ידof DavidNoun
5973 [e]‘im-עִם־amongPrep
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm;הַמְּלָכִ֑יםthe kingsNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֤הhe had doneVerb
2896 [e]ṭō-w-ḇāhטוֹבָה֙goodAdj
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לin IsraelNoun
5973 [e]wə-‘imוְעִ֥םand both towardPrep
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםGodNoun
1004 [e]ū-ḇê-ṯōw.וּבֵיתֽוֹ׃and toward his houseNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבְּרֻ֥הוּ בְעִיר־דָּוִ֖יד עִם־הַמְּלָכִ֑ים כִּֽי־עָשָׂ֤ה טֹובָה֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל וְעִ֥ם הָאֱלֹהִ֖ים וּבֵיתֹֽו׃ ס

דברי הימים ב 24:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקברהו בעיר־דויד עם־המלכים כי־עשה טובה בישראל ועם האלהים וביתו׃ ס

Links
2 Chronicles 24:162 Chronicles 24:16 Text Analysis2 Chronicles 24:16 Interlinear2 Chronicles 24:16 Multilingual2 Chronicles 24:16 TSK2 Chronicles 24:16 Cross References2 Chronicles 24:16 Bible Hub2 Chronicles 24:16 Biblia Paralela2 Chronicles 24:16 Chinese Bible2 Chronicles 24:16 French Bible2 Chronicles 24:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:15
Top of Page
Top of Page