2 Chronicles 22:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1245 [e]way-ḇaq-qêšוַיְבַקֵּשׁ֩and he soughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hūאֲחַזְיָ֨הוּAhaziahNoun
3920 [e]way-yil-kə-ḏu-hūוַֽיִּלְכְּדֻ֜הוּand they caught himVerb
1931 [e]wə-hūוְה֧וּאfor hePro
2244 [e]miṯ-ḥab-bêמִתְחַבֵּ֣אwas hidVerb
8111 [e]ḇə-šō-mə-rō-wn,בְשֹֽׁמְר֗וֹןin SamariaNoun
935 [e]way-ḇi-’u-hūוַיְבִאֻ֣הוּand brought himVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3058 [e]yê-hūיֵהוּא֮JehuNoun
4191 [e]way-mi-ṯu-hūוַיְמִתֻהוּ֒when they had slain himVerb
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hū,וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּthey buriedVerb
3588 [e]כִּ֤יBecauseConj
559 [e]’ā-mə-rūאָֽמְרוּ֙saidVerb
1121 [e]ben-בֶּן־[is] the sonNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֣טof JehoshaphatNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
1875 [e]dā-rašדָּרַ֥שׁsoughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇōw;לְבָב֑וֹhis heartNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵין֙and had noPrt
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתof the houseNoun
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hū,אֲחַזְיָ֔הוּof AhaziahNoun
6113 [e]la‘-ṣōrלַעְצֹ֥רto retainVerb
3581 [e]kō-aḥכֹּ֖חַpowerNoun
4467 [e]lə-mam-lā-ḵāh.לְמַמְלָכָֽה׃of the kingdomNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 22:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְבַקֵּשׁ֩ אֶת־אֲחַזְיָ֨הוּ וַֽיִּלְכְּדֻ֜הוּ וְה֧וּא מִתְחַבֵּ֣א בְשֹֽׁמְרֹ֗ון וַיְבִאֻ֣הוּ אֶל־יֵהוּא֮ וַיְמִתֻהוּ֒ וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּ כִּ֤י אָֽמְרוּ֙ בֶּן־יְהֹושָׁפָ֣ט ה֔וּא אֲשֶׁר־דָּרַ֥שׁ אֶת־יְהוָ֖ה בְּכָל־לְבָבֹ֑ו וְאֵין֙ לְבֵ֣ית אֲחַזְיָ֔הוּ לַעְצֹ֥ר כֹּ֖חַ לְמַמְלָכָֽה׃

דברי הימים ב 22:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבקש את־אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל־יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן־יהושפט הוא אשר־דרש את־יהוה בכל־לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה׃

Links
2 Chronicles 22:92 Chronicles 22:9 Text Analysis2 Chronicles 22:9 Interlinear2 Chronicles 22:9 Multilingual2 Chronicles 22:9 TSK2 Chronicles 22:9 Cross References2 Chronicles 22:9 Bible Hub2 Chronicles 22:9 Biblia Paralela2 Chronicles 22:9 Chinese Bible2 Chronicles 22:9 French Bible2 Chronicles 22:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 22:8
Top of Page
Top of Page