2 Chronicles 20:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
  lā-ḵemלָכֶ֖םtoPrep
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֣ם[need] to fightVerb
2063 [e]bā-zōṯ;בָּזֹ֑אתin thisPro
3320 [e]hiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūהִתְיַצְּב֣וּ[battle] set yourselvesVerb
5975 [e]‘im-ḏūעִמְד֡וּstandVerb
7200 [e]ū-rə-’ūוּרְא֣וּ[still] you and seeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3444 [e]yə-šū-‘aṯיְשׁוּעַת֩the salvationNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הof the LORDNoun
5973 [e]‘im-mā-ḵemעִמָּכֶ֜םwith youPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֣הO JudahNoun
3389 [e]wî-rū-šā-lim,וִֽירוּשָׁלִַ֗םJerusalemNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rə-’ūתִּֽירְאוּ֙do fearVerb
408 [e]wə-’al-וְאַל־norAdv
2865 [e]tê-ḥat-tū,תֵּחַ֔תּוּbe dismayedVerb
4279 [e]mā-ḥārמָחָר֙tomorrowNoun
3318 [e]ṣə-’ūצְא֣וּgo outVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem,לִפְנֵיהֶ֔םagainstNoun
3068 [e]Yah-wehוַיהוָ֖הfor the LORDNoun
5973 [e]‘im-mā-ḵem.עִמָּכֶֽם׃withPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹ֥א לָכֶ֖ם לְהִלָּחֵ֣ם בָּזֹ֑את הִתְיַצְּב֣וּ עִמְד֡וּ וּרְא֣וּ אֶת־יְשׁוּעַת֩ יְהוָ֨ה עִמָּכֶ֜ם יְהוּדָ֣ה וִֽירוּשָׁלִַ֗ם אַל־תִּֽירְאוּ֙ וְאַל־תֵּחַ֔תּוּ מָחָר֙ צְא֣וּ לִפְנֵיהֶ֔ם וַיהוָ֖ה עִמָּכֶֽם׃

דברי הימים ב 20:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את־ישועת יהוה עמכם יהודה וירושלם אל־תיראו ואל־תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם׃

Links
2 Chronicles 20:172 Chronicles 20:17 Text Analysis2 Chronicles 20:17 Interlinear2 Chronicles 20:17 Multilingual2 Chronicles 20:17 TSK2 Chronicles 20:17 Cross References2 Chronicles 20:17 Bible Hub2 Chronicles 20:17 Biblia Paralela2 Chronicles 20:17 Chinese Bible2 Chronicles 20:17 French Bible2 Chronicles 20:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:16
Top of Page
Top of Page