2 Chronicles 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2076 [e]way-yiz-bə-ḥūוַיִּזְבְּח֤וּAnd they offeredVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָה֙to the LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםtimeNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאthe samePro
4480 [e]min-מִן־ofPrep
7998 [e]haš-šā-lālהַשָּׁלָ֖לthe spoilNoun
935 [e]hê-ḇî-’ū;הֵבִ֑יאוּ[which] they had broughtVerb
1241 [e]bā-qārבָּקָר֙oxenNoun
7651 [e]šə-ḇa‘שְׁבַ֣עsevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ,מֵא֔וֹתhundredNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹ֖אןand sheepNoun
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֥תsevenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm.אֲלָפִֽים׃thousandNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּזְבְּח֤וּ לַיהוָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא מִן־הַשָּׁלָ֖ל הֵבִ֑יאוּ בָּקָר֙ שְׁבַ֣ע מֵאֹ֔ות וְצֹ֖אן שִׁבְעַ֥ת אֲלָפִֽים׃

דברי הימים ב 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן־השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים׃

Links
2 Chronicles 15:112 Chronicles 15:11 Text Analysis2 Chronicles 15:11 Interlinear2 Chronicles 15:11 Multilingual2 Chronicles 15:11 TSK2 Chronicles 15:11 Cross References2 Chronicles 15:11 Bible Hub2 Chronicles 15:11 Biblia Paralela2 Chronicles 15:11 Chinese Bible2 Chronicles 15:11 French Bible2 Chronicles 15:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:10
Top of Page
Top of Page