1 Samuel 9:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7925 [e]way-yaš-ki-mū,וַיַּשְׁכִּ֗מוּAnd they arose earlyVerb
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יand it came to passVerb
5927 [e]ka-‘ă-lō-wṯכַּעֲל֤וֹתabout the springVerb
7837 [e]haš-ša-ḥarהַשַּׁ֙חַר֙of the dayNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֨אthat calledVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֤לSamuelNoun
413 [e]’el-אֶל־calledPrep
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙SaulNoun
  [hag-gāḡ[הַגָּג -  
  ḵ]כ] -  
1406 [e](hag-gā-ḡāh(הַגָּ֣גָהto the top of the houseNoun
  q)ק) -  
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
6965 [e]qū-māhק֖וּמָהUpVerb
7971 [e]wa-’ă-šal-lə-ḥe-kā;וַאֲשַׁלְּחֶ֑ךָּthat I may send you awayVerb
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֣קָםAnd aroseVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֧וּand they went outVerb
8147 [e]šə-nê-hemשְׁנֵיהֶ֛םbothNoun
1931 [e]ה֥וּאhePro
8050 [e]ū-šə-mū-’êlוּשְׁמוּאֵ֖לand SamuelNoun
2351 [e]ha-ḥū-ṣāh.הַחֽוּצָה׃abroadNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁכִּ֗מוּ וַיְהִ֞י כַּעֲלֹ֤ות הַשַּׁ֙חַר֙ וַיִּקְרָ֨א שְׁמוּאֵ֤ל אֶל־שָׁאוּל֙ [הַגָּג כ] (הַגָּ֣גָה ק) לֵאמֹ֔ר ק֖וּמָה וַאֲשַׁלְּחֶ֑ךָּ וַיָּ֣קָם שָׁא֗וּל וַיֵּצְא֧וּ שְׁנֵיהֶ֛ם ה֥וּא וּשְׁמוּאֵ֖ל הַחֽוּצָה׃

שמואל א 9:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכמו ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל־שאול [הגג כ] (הגגה ק) לאמר קומה ואשלחך ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה׃

Links
1 Samuel 9:261 Samuel 9:26 Text Analysis1 Samuel 9:26 Interlinear1 Samuel 9:26 Multilingual1 Samuel 9:26 TSK1 Samuel 9:26 Cross References1 Samuel 9:26 Bible Hub1 Samuel 9:26 Biblia Paralela1 Samuel 9:26 Chinese Bible1 Samuel 9:26 French Bible1 Samuel 9:26 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:25
Top of Page
Top of Page