1 Samuel 30:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דDavidNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śūתַעֲשׂ֥וּdo doVerb
3651 [e]ḵênכֵ֖ןsoAdj
251 [e]’e-ḥāy;אֶחָ֑יmy brothersNoun
854 [e]’êṯאֵ֠תwithPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֨ןhas givenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
  lā-nūלָ֙נוּ֙to usPrep
8104 [e]way-yiš-mōrוַיִּשְׁמֹ֣רwho has preservedVerb
853 [e]’ō-ṯā-nū,אֹתָ֔נוּusAcc
5414 [e]way-yit-tên,וַיִּתֵּ֗ןand deliveredVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
1416 [e]hag-gə-ḏūḏהַגְּד֛וּדthe companyNoun
935 [e]hab-bāהַבָּ֥אthat cameVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּagainstPrep
3027 [e]bə-yā-ḏê-nū.בְּיָדֵֽנוּ׃into our handNoun
Hebrew Texts
שמואל א 30:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔ד לֹֽא־תַעֲשׂ֥וּ כֵ֖ן אֶחָ֑י אֵ֠ת אֲשֶׁר־נָתַ֨ן יְהוָ֥ה לָ֙נוּ֙ וַיִּשְׁמֹ֣ר אֹתָ֔נוּ וַיִּתֵּ֗ן אֶֽת־הַגְּד֛וּד הַבָּ֥א עָלֵ֖ינוּ בְּיָדֵֽנוּ׃

שמואל א 30:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דוד לא־תעשו כן אחי את אשר־נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את־הגדוד הבא עלינו בידנו׃

Links
1 Samuel 30:231 Samuel 30:23 Text Analysis1 Samuel 30:23 Interlinear1 Samuel 30:23 Multilingual1 Samuel 30:23 TSK1 Samuel 30:23 Cross References1 Samuel 30:23 Bible Hub1 Samuel 30:23 Biblia Paralela1 Samuel 30:23 Chinese Bible1 Samuel 30:23 French Bible1 Samuel 30:23 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 30:22
Top of Page
Top of Page