1 Samuel 28:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵל֙SamuelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֔וּלSaulNoun
4100 [e]lām-māhלָ֥מָּהWhyPro
7264 [e]hir-gaz-ta-nîהִרְגַּזְתַּ֖נִיhave you disquieted meVerb
5927 [e]lə-ha-‘ă-lō-wṯלְהַעֲל֣וֹתto bring me upVerb
853 [e]’ō-ṯî;אֹתִ֑י - Acc
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd answeredVerb
7586 [e]’ūlשָׁ֠אוּלSaulNoun
6887 [e]ṣar-צַר־distressedVerb
  לִ֨יtoPrep
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֜דI am veryAdj
6430 [e]ū-p̄ə-liš-tîmוּפְלִשְׁתִּ֣ים ׀for the PhilistinesAdj
3898 [e]nil-ḥā-mîmנִלְחָמִ֣יםmake warVerb
  bî,בִּ֗יinPrep
430 [e]wê-lō-hîmוֵֽאלֹהִ֞יםand GodNoun
5493 [e]sārסָ֤רis departedVerb
5921 [e]mê-‘ā-layמֵֽעָלַי֙from mePrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־no meAdv
6030 [e]‘ā-nā-nîעָנָ֣נִיand answersVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדmoreSubst
1571 [e]gamגַּ֤םneitherAdv
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַֽד־byNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’imהַנְּבִיאִם֙prophetsNoun
1571 [e]gam-גַּם־norAdv
2472 [e]ba-ḥă-lō-mō-wṯ,בַּ֣חֲלֹמ֔וֹתby dreamsNoun
7121 [e]wā-’eq-rā-’ehוָאֶקְרָאֶ֣הtherefore I have calledVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔to youPrep
3045 [e]lə-hō-w-ḏî-‘ê-nîלְהוֹדִיעֵ֖נִיthat you may make knownVerb
4100 [e]māhמָ֥הto me whatPro
6213 [e]’e-‘ĕ-śeh.אֶעֱשֶֽׂה׃I shall doVerb
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 28:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־שָׁא֔וּל לָ֥מָּה הִרְגַּזְתַּ֖נִי לְהַעֲלֹ֣ות אֹתִ֑י וַיֹּ֣אמֶר אוּל צַר־לִ֨י מְאֹ֜ד וּפְלִשְׁתִּ֣ים ׀ נִלְחָמִ֣ים בִּ֗י וֵֽאלֹהִ֞ים סָ֤ר מֵֽעָלַי֙ וְלֹֽא־עָנָ֣נִי עֹ֗וד גַּ֤ם בְּיַֽד־הַנְּבִיאִם֙ גַּם־בַּ֣חֲלֹמֹ֔ות וָאֶקְרָאֶ֣ה לְךָ֔ לְהֹודִיעֵ֖נִי מָ֥ה אֶעֱשֶֽׂה׃ ס

שמואל א 28:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שמואל אל־שאול למה הרגזתני להעלות אתי ויאמר אול צר־לי מאד ופלשתים ׀ נלחמים בי ואלהים סר מעלי ולא־ענני עוד גם ביד־הנביאם גם־בחלמות ואקראה לך להודיעני מה אעשה׃ ס

Links
1 Samuel 28:151 Samuel 28:15 Text Analysis1 Samuel 28:15 Interlinear1 Samuel 28:15 Multilingual1 Samuel 28:15 TSK1 Samuel 28:15 Cross References1 Samuel 28:15 Bible Hub1 Samuel 28:15 Biblia Paralela1 Samuel 28:15 Chinese Bible1 Samuel 28:15 French Bible1 Samuel 28:15 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 28:14
Top of Page
Top of Page