1 Samuel 25:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
582 [e]wə-hā-’ă-nā-šîm,וְהָ֣אֲנָשִׁ֔יםBut the menNoun
2896 [e]ṭō-ḇîmטֹבִ֥יםgoodAdj
  lā-nūלָ֖נוּto [were]Prep
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דveryAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
3637 [e]hā-ḵə-lam-nūהָכְלַ֙מְנוּ֙do hurtVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
6485 [e]p̄ā-qaḏ-nūפָקַ֣דְנוּmissedVerb
3972 [e]mə-’ū-māh,מְא֔וּמָהwe anythingPro
3605 [e]kāl-כָּל־as longNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵי֙.. .. ..Noun
1980 [e]hiṯ-hal-laḵ-nūהִתְהַלַּ֣כְנוּwe were conversantVerb
854 [e]’it-tām,אִתָּ֔םwith themPrep
1961 [e]bih-yō-w-ṯê-nūבִּֽהְיוֹתֵ֖נוּwhen we wereVerb
7704 [e]baś-śā-ḏeh.בַּשָּׂדֶֽה׃in the fieldsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 25:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָ֣אֲנָשִׁ֔ים טֹבִ֥ים לָ֖נוּ מְאֹ֑ד וְלֹ֤א הָכְלַ֙מְנוּ֙ וְלֹֽא־פָקַ֣דְנוּ מְא֔וּמָה כָּל־יְמֵי֙ הִתְהַלַּ֣כְנוּ אִתָּ֔ם בִּֽהְיֹותֵ֖נוּ בַּשָּׂדֶֽה׃

שמואל א 25:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא־פקדנו מאומה כל־ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה׃

Links
1 Samuel 25:151 Samuel 25:15 Text Analysis1 Samuel 25:15 Interlinear1 Samuel 25:15 Multilingual1 Samuel 25:15 TSK1 Samuel 25:15 Cross References1 Samuel 25:15 Bible Hub1 Samuel 25:15 Biblia Paralela1 Samuel 25:15 Chinese Bible1 Samuel 25:15 French Bible1 Samuel 25:15 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:14
Top of Page
Top of Page