1 Samuel 12:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2199 [e]way-yiz-‘ă-qūוַיִּזְעֲק֤וּAnd they criedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
  [way-yō-mer[וַיֹּאמֶר -  
  ḵ]כ] -  
559 [e](way-yō-mə-rū(וַיֹּאמְר֣וּsaidVerb
  q)ק) -  
2398 [e]ḥā-ṭā-nū,חָטָ֔אנוּWe have sinnedVerb
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
5800 [e]‘ā-zaḇ-nūעָזַ֙בְנוּ֙we have forsakenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5647 [e]wan-na-‘ă-ḇōḏוַנַּעֲבֹ֥דand have servedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1168 [e]hab-bə-‘ā-lîmהַבְּעָלִ֖יםBaalimNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6252 [e]hā-‘aš-tā-rō-wṯ;הָעַשְׁתָּר֑וֹתAshtarothNoun
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הbut nowAdv
5337 [e]haṣ-ṣî-lê-nūהַצִּילֵ֛נוּdeliver usVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֥דout of the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-nūאֹיְבֵ֖ינוּof our enemiesNoun
5647 [e]wə-na-‘aḇ-ḏe-kā.וְנַעַבְדֶֽךָּ׃and we will serveVerb
Hebrew Texts
שמואל א 12:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּזְעֲק֤וּ אֶל־יְהוָה֙ [וַיֹּאמֶר כ] (וַיֹּאמְר֣וּ ק) חָטָ֔אנוּ כִּ֤י עָזַ֙בְנוּ֙ אֶת־יְהוָ֔ה וַנַּעֲבֹ֥ד אֶת־הַבְּעָלִ֖ים וְאֶת־הָעַשְׁתָּרֹ֑ות וְעַתָּ֗ה הַצִּילֵ֛נוּ מִיַּ֥ד אֹיְבֵ֖ינוּ וְנַעַבְדֶֽךָּ׃

שמואל א 12:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזעקו אל־יהוה [ויאמר כ] (ויאמרו ק) חטאנו כי עזבנו את־יהוה ונעבד את־הבעלים ואת־העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך׃

Links
1 Samuel 12:101 Samuel 12:10 Text Analysis1 Samuel 12:10 Interlinear1 Samuel 12:10 Multilingual1 Samuel 12:10 TSK1 Samuel 12:10 Cross References1 Samuel 12:10 Bible Hub1 Samuel 12:10 Biblia Paralela1 Samuel 12:10 Chinese Bible1 Samuel 12:10 French Bible1 Samuel 12:10 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 12:9
Top of Page
Top of Page