1 Kings 8:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֞הTherefore nowAdv
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣ה ׀The LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
8104 [e]mōrשְׁ֠מֹרkeepVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֨with Your servantNoun
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִ֤דDavidNoun
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֙my fatherNoun
853 [e]’êṯאֵת֩ - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֤רְתָּyou promisedVerb
  lōwלּוֹ֙to himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3772 [e]yik-kā-rêṯיִכָּרֵ֨תdo failVerb
  lə-ḵāלְךָ֥to youPrep
376 [e]’îšאִישׁ֙a manNoun
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nay,מִלְּפָנַ֔יin my sightNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֖בto sitVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
7535 [e]raqרַ֠קsoAdv
518 [e]’im-אִם־thatConj
8104 [e]yiš-mə-rūיִשְׁמְר֨וּtake heed to youVerb
1121 [e]ḇā-ne-ḵāבָנֶ֤יךָchildrenNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]dar-kāmדַּרְכָּם֙their wayNoun
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֣כֶתto walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֔יbefore meNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
1980 [e]hā-laḵ-tāהָלַ֖כְתָּyou have walkedVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāy.לְפָנָֽי׃beforeNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֞ה יְהוָ֣ה ׀ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל מֹר לְעַבְדְּךָ֙ דָוִ֤ד אָבִי֙ אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר דִּבַּ֤רְתָּ לֹּו֙ לֵאמֹ֔ר לֹא־יִכָּרֵ֨ת לְךָ֥ אִישׁ֙ מִלְּפָנַ֔י יֹשֵׁ֖ב עַל־כִּסֵּ֣א יִשְׂרָאֵ֑ל רַ֠ק אִם־יִשְׁמְר֨וּ בָנֶ֤יךָ אֶת־דַּרְכָּם֙ לָלֶ֣כֶת לְפָנַ֔י כַּאֲשֶׁ֥ר הָלַ֖כְתָּ לְפָנָֽי׃

מלכים א 8:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה יהוה ׀ אלהי ישראל מר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא־יכרת לך איש מלפני ישב על־כסא ישראל רק אם־ישמרו בניך את־דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני׃

Links
1 Kings 8:251 Kings 8:25 Text Analysis1 Kings 8:25 Interlinear1 Kings 8:25 Multilingual1 Kings 8:25 TSK1 Kings 8:25 Cross References1 Kings 8:25 Bible Hub1 Kings 8:25 Biblia Paralela1 Kings 8:25 Chinese Bible1 Kings 8:25 French Bible1 Kings 8:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:24
Top of Page
Top of Page