1 Kings 5:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲ֠בָדַיMy servantsNoun
3381 [e]yō-ri-ḏūיֹרִ֨דוּ[them] shall bring downVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
3844 [e]hal-lə-ḇā-nō-wnהַלְּבָנ֜וֹןLebanonNoun
3220 [e]yām-māh,יָ֗מָּהto the seaNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַ֠אֲנִיand IPro
7760 [e]’ă-śî-mêmאֲשִׂימֵ֨םwill conveyVerb
1702 [e]dō-ḇə-rō-wṯדֹּבְר֤וֹתin floats themNoun
3220 [e]bay-yāmבַּיָּם֙by seaNoun
5704 [e]‘aḏ-עַֽד־toPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֞וֹםthe placeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7971 [e]tiš-laḥתִּשְׁלַ֥חyou shall appointVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֛יmePrep
5310 [e]wə-nip-paṣ-tîmוְנִפַּצְתִּ֥יםand will cause them to be dischargedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הand youPro
5375 [e]ṯiś-śā;תִשָּׂ֑אshall receiveVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֙and youPro
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂ֣ה[them] shall accomplishVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2656 [e]ḥep̄-ṣî,חֶפְצִ֔יmy desireNoun
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֖תby givingVerb
3899 [e]le-ḥemלֶ֥חֶםfoodNoun
1004 [e]bê-ṯî.בֵּיתִֽי׃to my householdNoun
Hebrew Texts
מלכים א 5:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲ֠בָדַי יֹרִ֨דוּ מִן־הַלְּבָנֹ֜ון יָ֗מָּה וַ֠אֲנִי אֲשִׂימֵ֨ם דֹּבְרֹ֤ות בַּיָּם֙ עַֽד־הַמָּקֹ֞ום אֲשֶׁר־תִּשְׁלַ֥ח אֵלַ֛י וְנִפַּצְתִּ֥ים שָׁ֖ם וְאַתָּ֣ה תִשָּׂ֑א וְאַתָּה֙ תַּעֲשֶׂ֣ה אֶת־חֶפְצִ֔י לָתֵ֖ת לֶ֥חֶם בֵּיתִֽי׃

מלכים א 5:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עבדי ירדו מן־הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד־המקום אשר־תשלח אלי ונפצתים שם ואתה תשא ואתה תעשה את־חפצי לתת לחם ביתי׃

Links
1 Kings 5:91 Kings 5:9 Text Analysis1 Kings 5:9 Interlinear1 Kings 5:9 Multilingual1 Kings 5:9 TSK1 Kings 5:9 Cross References1 Kings 5:9 Bible Hub1 Kings 5:9 Biblia Paralela1 Kings 5:9 Chinese Bible1 Kings 5:9 French Bible1 Kings 5:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 5:8
Top of Page
Top of Page