1 Kings 4:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6235 [e]‘ă-śā-rāhעֲשָׂרָ֨הTenNoun
1241 [e]ḇā-qārבָקָ֜רoxenNoun
1277 [e]bə-ri-’îm,בְּרִאִ֗יםfatAdj
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֥יםand twentyNoun
1241 [e]bā-qārבָּקָ֛רoxenNoun
7471 [e]rə-‘îרְעִ֖יout of the pasturesNoun
3967 [e]ū-mê-’āhוּמֵ֣אָהand a hundredNoun
6629 [e]ṣōn;צֹ֑אןsheepNoun
905 [e]lə-ḇaḏלְ֠בַדbesideNoun
354 [e]mê-’ay-yālמֵֽאַיָּ֤לhartsNoun
6643 [e]ū-ṣə-ḇîוּצְבִי֙and roebucksNoun
3180 [e]wə-yaḥ-mūr,וְיַחְמ֔וּרand fallow deerNoun
1257 [e]ū-ḇar-bu-rîmוּבַרְבֻּרִ֖יםand birdsNoun
75 [e]’ă-ḇū-sîm.אֲבוּסִֽים׃fattedVerb
Hebrew Texts
מלכים א 4:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲשָׂרָ֨ה בָקָ֜ר בְּרִאִ֗ים וְעֶשְׂרִ֥ים בָּקָ֛ר רְעִ֖י וּמֵ֣אָה צֹ֑אן לְ֠בַד מֵֽאַיָּ֤ל וּצְבִי֙ וְיַחְמ֔וּר וּבַרְבֻּרִ֖ים אֲבוּסִֽים׃

מלכים א 4:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃

Links
1 Kings 4:231 Kings 4:23 Text Analysis1 Kings 4:23 Interlinear1 Kings 4:23 Multilingual1 Kings 4:23 TSK1 Kings 4:23 Cross References1 Kings 4:23 Bible Hub1 Kings 4:23 Biblia Paralela1 Kings 4:23 Chinese Bible1 Kings 4:23 French Bible1 Kings 4:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 4:22
Top of Page
Top of Page