1 Kings 3:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּאמֶר֩and saidVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֨הthe womenNoun
312 [e]hā-’a-ḥe-reṯהָאַחֶ֜רֶתotherAdj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3588 [e]ḵî,כִ֗יforConj
1121 [e]bə-nîבְּנִ֤י[is] the my sonNoun
2416 [e]ha-ḥayהַחַי֙livingAdj
1121 [e]ū-ḇə-nêḵוּבְנֵ֣ךְ[is] your sonNoun
4191 [e]ham-mêṯ,הַמֵּ֔תthe deadVerb
2063 [e]wə-zōṯוְזֹ֤אתAnd thisPro
559 [e]’ō-me-reṯאֹמֶ֙רֶת֙saidVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3588 [e]ḵî,כִ֔יforConj
1121 [e]bə-nêḵבְּנֵ֥ךְ[is] your sonNoun
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֖תthe deadVerb
1121 [e]ū-ḇə-nîוּבְנִ֣י[is] the my sonNoun
2416 [e]he-ḥāy;הֶחָ֑יlivingAdj
1696 [e]wat-tə-ḏab-bê-rə-nāhוַתְּדַבֵּ֖רְנָהand Thus they spokeVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים א 3:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּאמֶר֩ הָאִשָּׁ֨ה הָאַחֶ֜רֶת לֹ֣א כִ֗י בְּנִ֤י הַחַי֙ וּבְנֵ֣ךְ הַמֵּ֔ת וְזֹ֤את אֹמֶ֙רֶת֙ לֹ֣א כִ֔י בְּנֵ֥ךְ הַמֵּ֖ת וּבְנִ֣י הֶחָ֑י וַתְּדַבֵּ֖רְנָה לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 3:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך׃

Links
1 Kings 3:221 Kings 3:22 Text Analysis1 Kings 3:22 Interlinear1 Kings 3:22 Multilingual1 Kings 3:22 TSK1 Kings 3:22 Cross References1 Kings 3:22 Bible Hub1 Kings 3:22 Biblia Paralela1 Kings 3:22 Chinese Bible1 Kings 3:22 French Bible1 Kings 3:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:21
Top of Page
Top of Page