1 Kings 21:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
  [mê-ḇî[מֵבִי -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](mê-ḇî(מֵבִ֤יאI will bringVerb
  q)ק) -  
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֙יךָ֙onPrep
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֔הevilAdj
1197 [e]ū-ḇi-‘ar-tîוּבִעַרְתִּ֖יyou and will take awayVerb
310 [e]’a-ḥă-re-ḵā;אַחֲרֶ֑יךָyour posterityAdv
3772 [e]wə-hiḵ-rat-tîוְהִכְרַתִּ֤יand will cut offVerb
256 [e]lə-’aḥ-’āḇלְאַחְאָב֙from Ahab himNoun
8366 [e]maš-tînמַשְׁתִּ֣יןwho urinatesVerb
7023 [e]bə-qîr,בְּקִ֔ירagainst the wallNoun
6113 [e]wə-‘ā-ṣūrוְעָצ֥וּרand him who is shut upVerb
5800 [e]wə-‘ā-zūḇוְעָז֖וּבand leftVerb
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 21:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֨י [מֵבִי כ] (מֵבִ֤יא ק) אֵלֶ֙יךָ֙ רָעָ֔ה וּבִעַרְתִּ֖י אַחֲרֶ֑יךָ וְהִכְרַתִּ֤י לְאַחְאָב֙ מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר וְעָצ֥וּר וְעָז֖וּב בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 21:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני [מבי כ] (מביא ק) אליך רעה ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל׃

Links
1 Kings 21:211 Kings 21:21 Text Analysis1 Kings 21:21 Interlinear1 Kings 21:21 Multilingual1 Kings 21:21 TSK1 Kings 21:21 Cross References1 Kings 21:21 Bible Hub1 Kings 21:21 Biblia Paralela1 Kings 21:21 Chinese Bible1 Kings 21:21 French Bible1 Kings 21:21 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:20
Top of Page
Top of Page