1 Kings 21:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]wə-ḏib-bar-tāוְדִבַּרְתָּ֨And you shall speakVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
7523 [e]hă-rā-ṣaḥ-tāהֲרָצַ֖חְתָּhave you killedVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
3423 [e]yā-rā-šə-tā;יָרָ֑שְׁתָּtaken possessionVerb
1696 [e]wə-ḏib-bar-tāוְדִבַּרְתָּ֨And you shall speakVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
4725 [e]bim-qō-wm,בִּמְק֗וֹםIn the placeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwherePrt
3952 [e]lā-qə-qūלָקְק֤וּlickedVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîmהַכְּלָבִים֙dogsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1818 [e]damדַּ֣םthe bloodNoun
5022 [e]nā-ḇō-wṯ,נָב֔וֹתof NabothNoun
3952 [e]yā-lōq-qūיָלֹ֧קּוּshall lickVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîmהַכְּלָבִ֛יםdogsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1818 [e]dā-mə-ḵāדָּמְךָ֖your bloodNoun
1571 [e]gam-גַּם־eveningAdv
859 [e]’āt-tāh.אָֽתָּה׃yourPro
Hebrew Texts
מלכים א 21:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִבַּרְתָּ֨ אֵלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הֲרָצַ֖חְתָּ וְגַם־יָרָ֑שְׁתָּ וְדִבַּרְתָּ֨ אֵלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה בִּמְקֹ֗ום אֲשֶׁ֨ר לָקְק֤וּ הַכְּלָבִים֙ אֶת־דַּ֣ם נָבֹ֔ות יָלֹ֧קּוּ הַכְּלָבִ֛ים אֶת־דָּמְךָ֖ גַּם־אָֽתָּה׃

מלכים א 21:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם־ירשת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשר לקקו הכלבים את־דם נבות ילקו הכלבים את־דמך גם־אתה׃

Links
1 Kings 21:191 Kings 21:19 Text Analysis1 Kings 21:19 Interlinear1 Kings 21:19 Multilingual1 Kings 21:19 TSK1 Kings 21:19 Cross References1 Kings 21:19 Bible Hub1 Kings 21:19 Biblia Paralela1 Kings 21:19 Chinese Bible1 Kings 21:19 French Bible1 Kings 21:19 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:18
Top of Page
Top of Page