1 Kings 20:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אThen calledVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־the allNoun
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יeldersAdj
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the landNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
3045 [e]də-‘ū-דְּעֽוּ־MarkVerb
4994 [e]נָ֣אI prayInj
7200 [e]ū-rə-’ū,וּרְא֔וּand seeVerb
3588 [e]כִּ֥יhowConj
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֖הharmAdj
2088 [e]zehזֶ֣הthisPro
1245 [e]mə-ḇaq-qêš;מְבַקֵּ֑שׁ[man] seeksVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֨חhe sentVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֜יunto mePrep
802 [e]lə-nā-šayלְנָשַׁ֤יfor my wivesNoun
1121 [e]ū-lə-ḇā-nayוּלְבָנַי֙for my childrenNoun
3701 [e]ū-lə-ḵas-pîוּלְכַסְפִּ֣יfor my silverNoun
2091 [e]wə-liz-hā-ḇî,וְלִזְהָבִ֔יand for my gold himNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnotAdv
4513 [e]mā-na‘-tîמָנַ֖עְתִּיdo I did not refuseVerb
4480 [e]mim-men-nū.מִמֶּֽנּוּ׃atPrep
Hebrew Texts
מלכים א 20:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֤א מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֙ לְכָל־זִקְנֵ֣י הָאָ֔רֶץ וַיֹּ֙אמֶר֙ דְּעֽוּ־נָ֣א וּרְא֔וּ כִּ֥י רָעָ֖ה זֶ֣ה מְבַקֵּ֑שׁ כִּֽי־שָׁלַ֨ח אֵלַ֜י לְנָשַׁ֤י וּלְבָנַי֙ וּלְכַסְפִּ֣י וְלִזְהָבִ֔י וְלֹ֥א מָנַ֖עְתִּי מִמֶּֽנּוּ׃

מלכים א 20:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא מלך־ישראל לכל־זקני הארץ ויאמר דעו־נא וראו כי רעה זה מבקש כי־שלח אלי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו׃

Links
1 Kings 20:71 Kings 20:7 Text Analysis1 Kings 20:7 Interlinear1 Kings 20:7 Multilingual1 Kings 20:7 TSK1 Kings 20:7 Cross References1 Kings 20:7 Bible Hub1 Kings 20:7 Biblia Paralela1 Kings 20:7 Chinese Bible1 Kings 20:7 French Bible1 Kings 20:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:6
Top of Page
Top of Page