1 Kings 20:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר[Benhadad] And saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֡יוunto himPrep
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶעָרִ֣יםThe citiesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3947 [e]lā-qaḥ-לָֽקַח־tookVerb
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֩my fatherNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֨ת - Acc
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֜יךָyour fatherNoun
7725 [e]’ā-šîḇ,אָשִׁ֗יבI will restoreVerb
2351 [e]wə-ḥū-ṣō-wṯוְ֠חוּצוֹתand streetsNoun
7760 [e]tā-śîmתָּשִׂ֨יםyou shall makeVerb
  lə-ḵāלְךָ֤toPrep
1834 [e]ḇə-ḏam-me-śeqבְדַמֶּ֙שֶׂק֙for yourself in DamascusNoun
834 [e]ka-’ă-šer-כַּאֲשֶׁר־asPrt
7760 [e]śāmשָׂ֤םmadeVerb
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֙as my fatherNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֖יThen IPro
1285 [e]bab-bə-rîṯבַּבְּרִ֣יתwith this covenantNoun
7971 [e]’ă-šal-lə-ḥe-kā;אֲשַׁלְּחֶ֑ךָּ[said Ahab] will send you awayVerb
3772 [e]way-yiḵ-rāṯ-וַיִּכְרָת־so he madeVerb
  lōwל֥וֹtoPrep
1285 [e]ḇə-rîṯבְרִ֖יתa covenantNoun
7971 [e]way-šal-lə-ḥê-hū.וַֽיְשַׁלְּחֵֽהוּ׃and sent him awayVerb
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 20:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֡יו הֶעָרִ֣ים אֲשֶׁר־לָֽקַח־אָבִי֩ מֵאֵ֨ת אָבִ֜יךָ אָשִׁ֗יב וְ֠חוּצֹות תָּשִׂ֨ים לְךָ֤ בְדַמֶּ֙שֶׂק֙ כַּאֲשֶׁר־שָׂ֤ם אָבִי֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון וַאֲנִ֖י בַּבְּרִ֣ית אֲשַׁלְּחֶ֑ךָּ וַיִּכְרָת־לֹ֥ו בְרִ֖ית וַֽיְשַׁלְּחֵֽהוּ׃ ס

מלכים א 20:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו הערים אשר־לקח־אבי מאת אביך אשיב וחוצות תשים לך בדמשק כאשר־שם אבי בשמרון ואני בברית אשלחך ויכרת־לו ברית וישלחהו׃ ס

Links
1 Kings 20:341 Kings 20:34 Text Analysis1 Kings 20:34 Interlinear1 Kings 20:34 Multilingual1 Kings 20:34 TSK1 Kings 20:34 Cross References1 Kings 20:34 Bible Hub1 Kings 20:34 Biblia Paralela1 Kings 20:34 Chinese Bible1 Kings 20:34 French Bible1 Kings 20:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:33
Top of Page
Top of Page