1 Kings 2:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֧אמֶרand saidVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֗לֶךְthe kingNoun
6213 [e]‘ă-śêhעֲשֵׂה֙DoVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רasPrt
1696 [e]dib-ber,דִּבֶּ֔רhe has saidVerb
6293 [e]ū-p̄ə-ḡa‘-וּפְגַע־and fallVerb
  bōwבּ֖וֹinPrep
6912 [e]ū-qə-ḇar-tōw;וּקְבַרְתּ֑וֹand bury himVerb
5493 [e]wa-hă-sî-rō-ṯāוַהֲסִירֹ֣תָ ׀who you may take awayVerb
1818 [e]də-mêדְּמֵ֣יbloodNoun
2600 [e]ḥin-nām,חִנָּ֗םthe innocentAdv
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
8210 [e]šā-p̄aḵשָׁפַ֣ךְshedVerb
3097 [e]yō-w-’āḇ,יוֹאָ֔בJoabNoun
5921 [e]mê-‘ā-layמֵעָלַ֕יfrom mePrep
5921 [e]ū-mê-‘alוּמֵעַ֖לand fromPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
1 [e]’ā-ḇî.אָבִֽי׃of my fatherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמֶר לֹ֣ו הַמֶּ֗לֶךְ עֲשֵׂה֙ כַּאֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר וּפְגַע־בֹּ֖ו וּקְבַרְתֹּ֑ו וַהֲסִירֹ֣תָ ׀ דְּמֵ֣י חִנָּ֗ם אֲשֶׁר֙ שָׁפַ֣ךְ יֹואָ֔ב מֵעָלַ֕י וּמֵעַ֖ל בֵּ֥ית אָבִֽי׃

מלכים א 2:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע־בו וקברתו והסירת ׀ דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי׃

Links
1 Kings 2:311 Kings 2:31 Text Analysis1 Kings 2:31 Interlinear1 Kings 2:31 Multilingual1 Kings 2:31 TSK1 Kings 2:31 Cross References1 Kings 2:31 Bible Hub1 Kings 2:31 Biblia Paralela1 Kings 2:31 Chinese Bible1 Kings 2:31 French Bible1 Kings 2:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:30
Top of Page
Top of Page