1 Kings 18:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַֽיִּקְרְאוּ֙And they criedVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֣וֹלvoiceNoun
1419 [e]gā-ḏō-wl,גָּד֔וֹלwith a loudAdj
1413 [e]way-yiṯ-gō-ḏə-ḏūוַיִּתְגֹּֽדְדוּ֙and cutVerb
4941 [e]kə-miš-pā-ṭām,כְּמִשְׁפָּטָ֔םafter their mannerNoun
2719 [e]ba-ḥă-rā-ḇō-wṯבַּחֲרָב֖וֹתwith swordsNoun
7420 [e]ū-ḇā-rə-mā-ḥîm;וּבָֽרְמָחִ֑יםand lancetsNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
8210 [e]šə-p̄āḵ-שְׁפָךְ־gushed outVerb
1818 [e]dāmדָּ֖םthe bloodNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem.עֲלֵיהֶֽם׃onPrep
Hebrew Texts
מלכים א 18:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּקְרְאוּ֙ בְּקֹ֣ול גָּדֹ֔ול וַיִּתְגֹּֽדְדוּ֙ כְּמִשְׁפָּטָ֔ם בַּחֲרָבֹ֖ות וּבָֽרְמָחִ֑ים עַד־שְׁפָךְ־דָּ֖ם עֲלֵיהֶֽם׃

מלכים א 18:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד־שפך־דם עליהם׃

Links
1 Kings 18:281 Kings 18:28 Text Analysis1 Kings 18:28 Interlinear1 Kings 18:28 Multilingual1 Kings 18:28 TSK1 Kings 18:28 Cross References1 Kings 18:28 Bible Hub1 Kings 18:28 Biblia Paralela1 Kings 18:28 Chinese Bible1 Kings 18:28 French Bible1 Kings 18:28 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:27
Top of Page
Top of Page