1 Kings 16:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֡םAnd alsoAdv
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־by the handNoun
3058 [e]yê-hūיֵה֨וּאJehuNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
2607 [e]ḥă-nā-nîחֲנָ֜נִיof HananiNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֗יאof the prophetNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֡הof the LORDNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָה֩cameVerb
413 [e]’el-אֶל־againstPrep
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁ֨אBaashaNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and againstPrep
1004 [e]bê-ṯōwבֵּית֜וֹhis houseNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֥לand even forPrep
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֣ה ׀evilAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣ה ׀he didVerb
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘î-sōwלְהַכְעִיסוֹ֙in provoking him to angerVerb
4639 [e]bə-ma-‘ă-śêhבְּמַעֲשֵׂ֣הwith the workNoun
3027 [e]yā-ḏāw,יָדָ֔יוof his handsNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֖וֹתin beingVerb
1004 [e]kə-ḇêṯכְּבֵ֣יתlike the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām;יָרָבְעָ֑םof JeroboamNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֥לand uponPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5221 [e]hik-kāhהִכָּ֖הhe killedVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃ - Acc
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 16:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֡ם בְּיַד־יֵה֨וּא בֶן־חֲנָ֜נִי הַנָּבִ֗יא דְּבַר־יְהוָ֡ה הָיָה֩ אֶל־בַּעְשָׁ֨א וְאֶל־בֵּיתֹ֜ו וְעַ֥ל כָּל־הָרָעָ֣ה ׀ אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה ׀ בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֗ה לְהַכְעִיסֹו֙ בְּמַעֲשֵׂ֣ה יָדָ֔יו לִהְיֹ֖ות כְּבֵ֣ית יָרָבְעָ֑ם וְעַ֥ל אֲשֶׁר־הִכָּ֖ה אֹתֹֽו׃ פ

מלכים א 16:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם ביד־יהוא בן־חנני הנביא דבר־יהוה היה אל־בעשא ואל־ביתו ועל כל־הרעה ׀ אשר־עשה ׀ בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר־הכה אתו׃ פ

Links
1 Kings 16:71 Kings 16:7 Text Analysis1 Kings 16:7 Interlinear1 Kings 16:7 Multilingual1 Kings 16:7 TSK1 Kings 16:7 Cross References1 Kings 16:7 Bible Hub1 Kings 16:7 Biblia Paralela1 Kings 16:7 Chinese Bible1 Kings 16:7 French Bible1 Kings 16:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:6
Top of Page
Top of Page