1 Kings 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֥יbeholdAdv
1197 [e]maḇ-‘îrמַבְעִ֛ירI will take awayVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥יthe posterityAdv
1201 [e]ḇa‘-šāבַעְשָׁ֖אof BaashaNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַחֲרֵ֣יand the posterityAdv
1004 [e]ḇê-ṯōw;בֵית֑וֹof his houseNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָֽתַתִּי֙and will makeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bê-ṯə-ḵā,בֵּ֣יתְךָ֔your houseNoun
1004 [e]kə-ḇêṯכְּבֵ֖יתlike the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֥םof JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭ.נְבָֽט׃of NebatNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֥י מַבְעִ֛יר אַחֲרֵ֥י בַעְשָׁ֖א וְאַחֲרֵ֣י בֵיתֹ֑ו וְנָֽתַתִּי֙ אֶת־בֵּ֣יתְךָ֔ כְּבֵ֖ית יָרָבְעָ֥ם בֶּן־נְבָֽט׃

מלכים א 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט׃

Links
1 Kings 16:31 Kings 16:3 Text Analysis1 Kings 16:3 Interlinear1 Kings 16:3 Multilingual1 Kings 16:3 TSK1 Kings 16:3 Cross References1 Kings 16:3 Bible Hub1 Kings 16:3 Biblia Paralela1 Kings 16:3 Chinese Bible1 Kings 16:3 French Bible1 Kings 16:3 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:2
Top of Page
Top of Page