1 Kings 15:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7194 [e]way-yiq-šōrוַיִּקְשֹׁ֨רand conspiredVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֜יוagainstPrep
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁ֤אBaashaNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
281 [e]’ă-ḥî-yāhאֲחִיָּה֙of AhijahNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתof the houseNoun
3485 [e]yiś-śā-š-ḵār,יִשָּׂשכָ֔רof IssacharNoun
5221 [e]way-yak-kê-hūוַיַּכֵּ֣הוּand struck himVerb
1201 [e]ḇa‘-šā,בַעְשָׁ֔אand BaashaNoun
1405 [e]bə-ḡib-bə-ṯō-wnבְּגִבְּת֖וֹןat GibbethonNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6430 [e]lap-pə-liš-tîm;לַפְּלִשְׁתִּ֑ים[belonged] to the PhilistinesAdj
5070 [e]wə-nā-ḏāḇוְנָדָב֙and for NadabNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
6696 [e]ṣā-rîmצָרִ֖יםlaid siegeVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־toPrep
1405 [e]gib-bə-ṯō-wn.גִּבְּתֽוֹן׃GibbethonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְשֹׁ֨ר עָלָ֜יו בַּעְשָׁ֤א בֶן־אֲחִיָּה֙ לְבֵ֣ית יִשָּׂשכָ֔ר וַיַּכֵּ֣הוּ בַעְשָׁ֔א בְּגִבְּתֹ֖ון אֲשֶׁ֣ר לַפְּלִשְׁתִּ֑ים וְנָדָב֙ וְכָל־יִשְׂרָאֵ֔ל צָרִ֖ים עַֽל־גִּבְּתֹֽון׃

מלכים א 15:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקשר עליו בעשא בן־אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל־ישראל צרים על־גבתון׃

Links
1 Kings 15:271 Kings 15:27 Text Analysis1 Kings 15:27 Interlinear1 Kings 15:27 Multilingual1 Kings 15:27 TSK1 Kings 15:27 Cross References1 Kings 15:27 Bible Hub1 Kings 15:27 Biblia Paralela1 Kings 15:27 Chinese Bible1 Kings 15:27 French Bible1 Kings 15:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:26
Top of Page
Top of Page