1 Kings 14:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֜םJeroboamNoun
802 [e]lə-’iš-tōw,לְאִשְׁתּ֗וֹto his wifeNoun
6965 [e]qū-mîק֤וּמִיAriseVerb
4994 [e]נָא֙I prayInj
8138 [e]wə-hiš-tan-nîṯ,וְהִשְׁתַּנִּ֔יתand disguise yourselfVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3045 [e]yê-ḏə-‘ū,יֵֽדְע֔וּdo knownVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
  [’at-tî[אַתִּי -  
  ḵ]כ] -  
859 [e](’at(אַ֖תְּyouPro
  q)ק) -  
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁתto be the wifeNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām;יָרָבְעָ֑םof JeroboamNoun
1980 [e]wə-hā-laḵtוְהָלַ֣כְתְּand get youVerb
7887 [e]ši-lōh,שִׁלֹ֗הto ShilohNoun
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־beholdPrt
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
281 [e]’ă-ḥî-yāhאֲחִיָּ֣ה[is] AhijahNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֔יאthe prophetNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־thatPro
1696 [e]ḏib-berדִבֶּ֥רspokeVerb
5921 [e]‘ā-layעָלַ֛יconcerningPrep
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֖לֶךְ[I should be] me that kingNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֥םpeopleNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 14:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יָרָבְעָ֜ם לְאִשְׁתֹּ֗ו ק֤וּמִי נָא֙ וְהִשְׁתַּנִּ֔ית וְלֹ֣א יֵֽדְע֔וּ כִּי־ [אַתִּי כ] (אַ֖תְּ ק) אֵ֣שֶׁת יָרָבְעָ֑ם וְהָלַ֣כְתְּ שִׁלֹ֗ה הִנֵּה־שָׁם֙ אֲחִיָּ֣ה הַנָּבִ֔יא הֽוּא־דִבֶּ֥ר עָלַ֛י לְמֶ֖לֶךְ עַל־הָעָ֥ם הַזֶּֽה׃

מלכים א 14:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ירבעם לאשתו קומי נא והשתנית ולא ידעו כי־ [אתי כ] (את ק) אשת ירבעם והלכת שלה הנה־שם אחיה הנביא הוא־דבר עלי למלך על־העם הזה׃

Links
1 Kings 14:21 Kings 14:2 Text Analysis1 Kings 14:2 Interlinear1 Kings 14:2 Multilingual1 Kings 14:2 TSK1 Kings 14:2 Cross References1 Kings 14:2 Bible Hub1 Kings 14:2 Biblia Paralela1 Kings 14:2 Chinese Bible1 Kings 14:2 French Bible1 Kings 14:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:1
Top of Page
Top of Page