1 Kings 14:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֥וּAnd they buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹ - Acc
5594 [e]way-yis-pə-ḏū-וַיִּסְפְּדוּ־and mournedVerb
  lōwל֖וֹto himPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1697 [e]kiḏ-ḇarכִּדְבַ֤רaccording to the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1696 [e]dib-ber,דִּבֶּ֔רHe spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־by the handNoun
5650 [e]‘aḇ-dōwעַבְדּ֖וֹof his servantNoun
281 [e]’ă-ḥî-yā-hūאֲחִיָּ֥הוּAhijahNoun
5030 [e]han-nā-ḇî.הַנָּבִֽיא׃the prophetNoun
Hebrew Texts
מלכים א 14:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבְּר֥וּ אֹתֹ֛ו וַיִּסְפְּדוּ־לֹ֖ו כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל כִּדְבַ֤ר יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַד־עַבְדֹּ֖ו אֲחִיָּ֥הוּ הַנָּבִֽיא׃

מלכים א 14:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקברו אתו ויספדו־לו כל־ישראל כדבר יהוה אשר דבר ביד־עבדו אחיהו הנביא׃

Links
1 Kings 14:181 Kings 14:18 Text Analysis1 Kings 14:18 Interlinear1 Kings 14:18 Multilingual1 Kings 14:18 TSK1 Kings 14:18 Cross References1 Kings 14:18 Bible Hub1 Kings 14:18 Biblia Paralela1 Kings 14:18 Chinese Bible1 Kings 14:18 French Bible1 Kings 14:18 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:17
Top of Page
Top of Page