1 Kings 14:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5594 [e]wə-sā-p̄ə-ḏū-וְסָֽפְדוּ־and shall mournVerb
  lōwל֤וֹtoPrep
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
6912 [e]wə-qā-ḇə-rūוְקָבְר֣וּfor him and buryVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹhimAcc
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2088 [e]zehזֶ֣ה.. .. ..Pro
905 [e]lə-ḇad-dōw,לְבַדּ֔וֹhe onlyNoun
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֥אshall comeVerb
3379 [e]lə-yā-rā-ḇə-‘āmלְיָרָבְעָ֖םof JeroboamNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6913 [e]qā-ḇer;קָ֑בֶרthe engraveNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֣עַןbecausePrep
4672 [e]nim-ṣā-נִמְצָא־in him there is foundVerb
  ḇōwב֞וֹinPrep
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֣רthingNoun
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֗וֹב[some] goodAdj
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתin the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām.יָרָבְעָֽם׃of JeroboamNoun
Hebrew Texts
מלכים א 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְסָֽפְדוּ־לֹ֤ו כָל־יִשְׂרָאֵל֙ וְקָבְר֣וּ אֹתֹ֔ו כִּֽי־זֶ֣ה לְבַדֹּ֔ו יָבֹ֥א לְיָרָבְעָ֖ם אֶל־קָ֑בֶר יַ֣עַן נִמְצָא־בֹ֞ו דָּבָ֣ר טֹ֗וב אֶל־יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּבֵ֥ית יָרָבְעָֽם׃

מלכים א 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וספדו־לו כל־ישראל וקברו אתו כי־זה לבדו יבא לירבעם אל־קבר יען נמצא־בו דבר טוב אל־יהוה אלהי ישראל בבית ירבעם׃

Links
1 Kings 14:131 Kings 14:13 Text Analysis1 Kings 14:13 Interlinear1 Kings 14:13 Multilingual1 Kings 14:13 TSK1 Kings 14:13 Cross References1 Kings 14:13 Bible Hub1 Kings 14:13 Biblia Paralela1 Kings 14:13 Chinese Bible1 Kings 14:13 French Bible1 Kings 14:13 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:12
Top of Page
Top of Page