1 Kings 13:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֮And it came to passVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
6912 [e]qā-ḇə-rōwקָבְר֣וֹhe had buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֒himAcc
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרthat he spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1121 [e]bā-nāwבָּנָיו֙his sonsNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
4191 [e]bə-mō-w-ṯîבְּמוֹתִי֙When I am deadVerb
6912 [e]ū-qə-ḇar-temוּקְבַרְתֶּ֣םthen buryVerb
853 [e]’ō-ṯî,אֹתִ֔יmeAcc
6913 [e]baq-qe-ḇerבַּקֶּ֕בֶרin the sepulcherNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רwhereinPrt
376 [e]’îšאִ֥ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםof GodNoun
6912 [e]qā-ḇūrקָב֣וּר[is] buriedVerb
  bōw;בּ֑וֹinPrep
681 [e]’ê-ṣelאֵ֚צֶלbesideNoun
6106 [e]‘aṣ-mō-ṯāw,עַצְמֹתָ֔יוmy bonesNoun
3240 [e]han-nî-ḥūהַנִּ֖יחוּlayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6106 [e]‘aṣ-mō-ṯāy.עַצְמֹתָֽי׃his bonesNoun
Hebrew Texts
מלכים א 13:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֮ אַחֲרֵ֣י קָבְרֹ֣ו אֹתֹו֒ וַיֹּ֤אמֶר אֶל־בָּנָיו֙ לֵאמֹ֔ר בְּמֹותִי֙ וּקְבַרְתֶּ֣ם אֹתִ֔י בַּקֶּ֕בֶר אֲשֶׁ֛ר אִ֥ישׁ הָאֱלֹהִ֖ים קָב֣וּר בֹּ֑ו אֵ֚צֶל עַצְמֹתָ֔יו הַנִּ֖יחוּ אֶת־עַצְמֹתָֽי׃

מלכים א 13:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי אחרי קברו אתו ויאמר אל־בניו לאמר במותי וקברתם אתי בקבר אשר איש האלהים קבור בו אצל עצמתיו הניחו את־עצמתי׃

Links
1 Kings 13:311 Kings 13:31 Text Analysis1 Kings 13:31 Interlinear1 Kings 13:31 Multilingual1 Kings 13:31 TSK1 Kings 13:31 Cross References1 Kings 13:31 Bible Hub1 Kings 13:31 Biblia Paralela1 Kings 13:31 Chinese Bible1 Kings 13:31 French Bible1 Kings 13:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 13:30
Top of Page
Top of Page